De Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ

Overzeese sociale zekerheid: waar staat dat voor?

Onze instelling biedt een uitgebreide sociale bescherming aan:

 1. al wie buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland werkt.
 2. al wie onderdaan is van de Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
  of
  ongeacht zijn nationaliteit, tewerkgesteld wordt door de Belgische Staat, door de Gewesten of Gemeenschappen of door een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Aansluitend bij deze algemene regeling, is het mogelijk om een aanvullend verzekeringscontract "Geneeskundige verzorging" aan te gaan, alsook, in sommige gevallen, aanvullende verzekeringscontracten "Arbeidsongevallen" en "Ongevallen in het privéleven".

De vier takken van onze regeling

De algemene regeling

Deelnemen aan de algemene regeling vormt de basis van uw aansluiting bij de overzeese sociale zekerheid.

Daardoor krijgt u recht op

 • een ouderdomspensioen
 • een overlevingspensioen en een wezenuitkering
 • vakantiegeld voor de gepensioneerden
 • een uitkering bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit
 • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging na minstens 16 jaar verzekeringsdeelname als u aan de randvoorwaarden voldoet.

De verzekering overzeese sociale zekerheid bij de RSZ betekent in eerste instantie deelname aan de algemene regeling. De algemene regeling kan met één of meerdere aanvullende verzekeringscontracten worden gecombineerd.

De aanvullende verzekeringscontracten

Deelnemen aan de algemene regeling is een noodzakelijke voorwaarde om de aanvullende verzekeringscontracten te kunnen aangaan:

Geneeskundige verzorging

Deze verzekering voorziet in een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging voor uzelf en voor uw gezin (personen ten laste erkend door de RSZ) en dit in heel de wereld.

De kosten die in België werden gemaakt, worden terugbetaald conform de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en latere wetswijzigingen, en conform de uitvoeringsbesluiten van deze wetgeving die van kracht is op de datum waarop de zorgen werden verstrekt.

De kosten die buiten België werden gemaakt, worden terugbetaald naar rato van 75% van de kost voor zover de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en latere wetswijzigingen, en conform de uitvoeringsbesluiten van deze wetgeving die van kracht is op de datum waarop de zorgen werden verstrekt, een terugbetaling voorzien.

Arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven

Deze verzekeringen voorzien in:

 • een dagelijkse tegemoetkoming vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid
 • een jaarlijkse vergoeding voor blijvende invaliditeit
 • de volledige terugbetaling van alle kosten in verband met geneeskundige verzorging, vervoer en repatriëring vanaf de dag van het ongeval als deze uitdrukkelijk door de RSZ werden goedgekeurd.
 • het toekennen van een uitkering aan de rechthebbenden in geval van overlijden.

De verzekerde heeft, bij het inschrijven, de keuze uit zeven formules voor " vergoedingen". Deze keuze heeft een directe invloed:

 1. op de maandelijks te storten bijdrage
 2. op de uitkeringen die worden toegekend bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bij blijvende arbeidsongeschiktheid, op de begrafeniskosten, op de rente aan de huwelijkspartner, op de wezenuitkering, ...

De overzeese sociale zekerheid, een verstandige keuze?

Misschien vertrekt u naar een land waar er geen sociale zekerheid bestaat. In dit geval zou u waarschijnlijk graag een sociale zekerheid behouden die de Belgische sociale zekerheid benadert of evenaart (pensioen, geneeskundige verzorging, ziekte-invaliditeit, ...). Hoewel de OSZ (overzeese sociale zekerheid) aangeboden door de RSZ geen deel uitmaakt van de eigenlijke Belgische sociale zekerheid, kan deze regeling aan het merendeel van uw behoeften tegemoetkomen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw rechten bij eenzelfde instelling te behouden.

Indien uw land van bestemming een regeling voor sociale zekerheid aanbiedt, kan het zijn dat die niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt (zwakke pensioenregeling, onvolledige verzekering geneeskundige verzorging). Ook in dit geval kunt u zich bij de RSZ aansluiten om de lacune van de voorgestelde sociale zekerheid op te vullen.

De RSZ heeft overigens ook een nauwe band met de andere Belgische instellingen van sociale zekerheid.
Indien u voor uw terugkeer bijdragen hebt betaald voor de algemene regeling OSZ (overzeese sociale zekerheid) en voor het aanvullend contract geneeskundige verzorging, is er geen wachttijd als u zich opnieuw inschrijft bij een Belgisch ziekenfonds.

De jaren waarin u bijdragen hebt gestort voor de overzeese sociale zekerheid, worden in aanmerking genomen voor uw loopbaan in de wettelijke Belgische pensioenregeling en, in principe, ook in de landen van de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn onze troeven?

 • Deskundigheid en luisterbereidheid
 • Een nauwe band met de andere Belgische instellingen van sociale zekerheid
 • Geen minimumduur van deelname (één enkele maand volstaat)
 • Een aantrekkelijk, want op kapitalisatie gebaseerd, pensioen
 • Een geïndexeerd pensioen
 • Een hypothetische rente bij overlijden tijdens de periode van deelname, berekend tot de leeftijd van 65 jaar
 • De mogelijkheid om, zonder beperking, het pensioen te laten samengaan met een beroepsactiviteit of met een uitkering ten gevolge van een ongeval
 • Zeer scherp concurrerende aanvullende verzekeringen

Meer weten?

Wilt u meer inlichtingen over onze verschillende soorten verzekeringen, wilt u onze tarieven kennen, aansluitingsformulieren verkrijgen, ...

HOE MET ONS IN CONTACT KOMEN?

De RSZ is (behalve op feestdagen) van maandag tot vrijdag voor het publiek toegankelijk en dit van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze uren kan er een afspraak worden gemaakt.

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

+32 (02) 509.59.59

E-mail: contact@rsz.fgov.be

Uitgebreide inlichtingen en alle nodige aansluitingsformulieren vindt u op onze website.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.