België - Japan: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Japan of U verlaat Japan om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Japan een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgisch en Japanse socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch-Japanse overeenkomst is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Japanse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Japan gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in België of in Japan bevinden.
  2. U moet onderworpen zijn of onderworpen geweest zijn aan de Japanse of de Belgische wetgeving.

De overeenkomst tussen België en Japan waarborgt dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Japan zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Japanse rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Japan bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de:

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.