België - (DR) Congo: bilaterale overenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in de Democratische Republiek Congo of U verlaat de Democratische Republiek Congo om zich te vestigen in België .

Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Congo een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Congolese socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch-Congolese overeenkomst is enkel van toepassing op personen die als zeeman tewerkgesteld zijn of tewerkgesteld zijn geweest aan boord of in dienst van een koopvaardijschip dat in België en/of in Congo is ingeschreven en dat onder de vlag van dat land vaart.

Indien u gaat werken aan boord van een schip dat onder de Congolese of de Belgische vlag vaart, zal de socialezekerheidswetgeving van het land waar u uw woonplaats heeft op uw van toepassing zijn.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet in België of in Congo wonen.
 2. U moet de Congolese of de Belgische nationaliteit bezitten.

De overeenkomst tussen België en Congo waarborgt dat

 • u in Congo dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een Congolese zeeman en in België dezelfde rechten als een Belgische zeeman ;
 • de tijdvakken van onderwerping in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van origine zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 • uw tijdvakken van onderwerping aan de Belgische wetgeving en uw tijdvakken van onderwerping aan de Congolese wetgeving zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Congolese rustpensioenen.

De beoogde prestaties zijn:

 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • gezinsbijslag
 • jaarlijkse vakantie
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Kongo betreffende de Sociale Zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij.

 

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.