België - Canada: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid- algemeen

.

NB: indien u naar Quebec gaat, gelieve dan de informatiepagina over Quebec te consulteren

U verlaat België om zich te vestigen in Canada of U verlaat Canada om zich te vestigen in België.

Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Canada een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten. Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Canadese socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch-Canadese overeenkomst over de sociale zekerheid is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Canadese socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Canada gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Canada bevinden.
  2. U moet in principe de Canadese of de Belgische nationaliteit hebben of erkend zijn als vluchteling of staatloze.

De overeenkomst tussen België en Canada waarborgt dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een onderdaan van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Canada zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Canadese rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Canada bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 6 november 1986.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.