België - Algerije : bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Algerije of U verlaat Algerije om zich in België te vestigen.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de Belgische bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw Belgische socialezekerheidsprestaties te behouden of om Algerijnse socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Algerije een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Algerijnse socialezekerheidswetgevingen.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Belgische sociale zekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken. 

De Belgisch-Algerijnse overeenkomst betreffende de sociale zekerheid is van toepassing op werknemers, zeelieden en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Algerijnse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Algerije gaat werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet zich in principe in België of in Algerije bevinden.
 2. U moet de Algerijnse of de Belgische nationaliteit bezitten.

De overeenkomst waarborgt dat

 • u in Algerije dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een Algerijnse werknemer;
 • Algerije de tijdvakken van activiteit in België in aanmerking zal nemen om de rechten op Algerijnse socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden Belgische socialezekerheidsprestaties zult kunnen ontvangen wanneer u in Algerije woont;
 • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Algerije zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Algerijnse rustpensioenen.

De overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

 • gezinsbijslag
 • geneeskundige verstrekkingen
 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • werkloosheidsprestaties
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije van 27 februari 1968.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije van 16 februari 1970.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.