België - Australië: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Australië of U verlaat Australië om zich in België te vestigen.

Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Australië twee bilaterale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomsten regelen de toepassing van de Belgische en Australische socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch - Australische overeenkomsten zijn van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomsten, zoals bij detachering, zal de Australische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Australië gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomsten, zoals bij detachering, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België gaat werken.

De overeenkomsten zijn slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Australië bevinden.
  2. U moet onderworpen of onderworpen geweest zijn aan de Australische of de Belgische wetgeving.

De overeenkomsten tussen België en Australië waarborgen dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een onderdaan van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen worden in aanmerking genomen om het recht op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van origne kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Australië zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Australische rustpensioenen.

De overeenkomsten tussen België en Australië bevatten toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • geneeskundige verstrekkingen
  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de teksten van de overeenkomsten en de administratieve schikkingen:

Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië van 20 november 2002

Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië van 10 mei 2005

Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië van 10 augustus 2006

Administratieve schikking voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië van 28 juni 2007

Overeenkomsten

Meer informatie over de bilaterale en Europese akkoorden voor de sociale zekerheid.