Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wie kan consulteren?

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Werkgevers en hun mandatarissen kunnen hun elektronisch vakantiebestand 24u op 24u consulteren via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Het vakantiebestand is een gegevensbestand bestemd voor de werkgever met vakantiegegevens van zijn arbeiders.

Met de raadpleging van het vakantiebestand kan men het resultaat van de uitbetalingen van het vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een ander vakantiefonds consulteren. Het bedrag dat uitbetaald is per arbeider alsook het aantal toegekende vakantiedagen, kunnen geconsulteerd worden. Daarnaast kan de datum van uitbetaling van het vakantiegeld per werkgever geconsulteerd worden.

Met deze applicatie kan men enkel de gegevens raadplegen, er kan niets aan gewijzigd worden.

Inlichtingen betreffende de vakantie

Het brutovakantiegeld is gelijk aan 15,38 procent van de bezoldigingen aan 108 procent, eventueel vermeerderd met een geïndividualiseerd fictief loon. Een fictief loon wordt o.a. toegekend voor niet bezoldigde dagen ingevolge een ziekte, een arbeidsongeval, een bevallingsrust, enz... Dit fictief loon wordt berekend op basis van het dagloon aan 100 procent.

Het totaal van de fictieve lonen en de werkelijke lonen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het vakantiegeld, mag in geen enkel geval het totaal van de werkelijke bezoldigingen overschrijden die in aanmerking hadden kunnen genomen worden indien aan de werknemer geen gelijkgestelde inactiviteitsdagen zouden zijn toegekend.

Bij ontstentenis van bezoldigde dagen wordt het fictief loon berekend op basis van de bezoldiging en de arbeidsprestaties die voorafgingen aan de arbeidsonderbreking die aanleiding gaf tot gelijkstelling.

Op het aldus bekomen bedrag worden volgende inhoudingen verricht:

  • 1 procent solidariteitsafhouding op de brutovakantiegelden;
  • en 13,07 procent RSZ-bijdrage op het dubbel vakantiegeld (dat 6,8 procent van de basisbezoldiging bedraagt) voor de eerste 3 weken en de eerste 2 dagen van de 4de vakantieweek.

Na aftrek van de bovengenoemde inhoudingen wordt een bedrijfsvoorheffing toegepast van:

  • 17,16 procent op een belastbaar vakantiegeld tot en met 1 050,00 euro;
  • 23,22 procent op een belastbaar vakantiegeld boven 1 050,00 euro.

Vakantieduur

Deze wordt vastgesteld in verhouding tot het aantal gepresteerde, gelijkgestelde en vakantiedagen van de werknemer gedurende het vakantiedienstjaar.

Meer gedetailleerde uitleg over de berekening van de vakantieduur na invoering van de multifunctionele aangifte is terug te vinden op de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Site van de RJV - Nieuw venster.

Voor wie meer wil weten

Men kan zich wenden tot het Contact Center. Het Contact Center is te bereiken via telefoon (02 511 51 51) of via het contactformulier.

Wie aangesloten is bij een sociaal secretariaat of wie voor zijn sociale verplichtingen een beroep doet op een andere instantie, vraagt best ook na welke oplossingen zij hun klanten aanbieden. Raadpleeg eventueel ook uw patronale organisatie.