DEEL 5: Vermindering van de bijdragen
TITEL 3: De specifieke verminderingen
HOOFDSTUK 4: Stelsel van gesubsidieerde contractuelen bij sommige openbare besturen (GESCO's)

5.3.402 A. BETROKKEN WERKGEVERS
5.3.403 B. BEDRAG VAN DE VERMINDERING
5.3.404 C. INDIENEN VAN DE AANVRAAG OM TEWERKSTELLING VAN GESCO'S
5.3.405 D. TE VERVULLEN FORMALITEITEN

5.3.401

De Programmawet van 30 december 1988 kent aan bepaalde werkgevers die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen onder welbepaalde voorwaarden, een vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid toe in hoofde van deze werknemers. Top

A. BETROKKEN WERKGEVERS

5.3.402

Het zijn:

Zijn uitgesloten van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen en dus van de bovenvernoemde vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid:

Top

B. BEDRAG VAN DE VERMINDERING

5.3.403

De openbare besturen die volgens deze Programmawet en haar uitvoeringsbesluiten, gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen waarvoor ze eventueel een premie ontvangen, genieten voor de hele duur van de tewerkstelling van die werknemers, een vrijstelling van de werkgeversbijdragen betreffende de volgende sectoren: Volgens de bepalingen van de Programmawet worden de contractuele werknemers die worden tewerkgesteld ter vervanging van (contractuele en statutaire) ambtenaren die genieten van een loopbaanonderbreking ingevoerd door de artikelen 99 tot 107 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, voor wat het toekennen van de vermindering betreft, gelijkgesteld met GESCO's.

Er is geen vermindering op vergoedingen wegens onrechtmatige beëindiging van de dienstbetrekking. Top


C. INDIENEN VAN DE AANVRAAG OM TEWERKSTELLING VAN GESCO'S

5.3.404

Voor preciezere gegevens over de wijze waarop u de aanvraag om tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen moet indienen bij de bevoegde administratie en inzake de modaliteiten betreffende de betaling en de toekenning van de premie, dient u, naargelang de openbare administratie, contact op te nemen met de bevoegde instanties.

1) Openbare besturen van de federale overheid


2) Openbare besturen van de Vlaamse Gemeenschap
3) Openbare besturen van het Waalse Gewest
4) Openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top

D. TE VERVULLEN FORMALITEITEN

5.3.405

De kwartaalaangifte bevat aangepaste rubrieken en bijdragepercentages, die met de vrijstelling van bijdragen rekening houden. Top