BERICHT AAN DE OPDRACHTGEVERS (BOUWHEREN) VAN SOMMIGE WERKEN

Betreft : Verplichtingen opgelegd aan de opdrachtgevers (bouwheren) van sommige werken

BELANGRIJK : De volgende beschikkingen zijn niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon in de mate dat hij voor louter privé-doeleleinden werken laat uitvoeren.

INLEIDING

Het artikel 30 bis van de wet van 27.06.1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd door de wet van 04.08.1978, werd gewijzigd door de wet van 06.07.1989 en vervangen door het koninklijk besluit van 26.12.1998..

In bijkomstige orde werd het artikel 35 van de wet van 27.06.1969, gewijzigd door de wetten van 04.08.1978 en van 06.07.1989, eveneens aangepast door het koninklijk besluit van 26.12.1998..

De aangebrachte wijzigingen betreffen het toepassingsgebied van het artikel 30 bis, de verplichtingen van de opdrachtgevers en hun hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van hun medecontractanten-aannemers.

De verplichtingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers zoals ze van toepassing zijn vanaf 01.01.1999 kunnen als volgt samengevat worden :

De opdrachtgever die, voor de uitvoering van een werk in onroerende staat, beroep doet op een aannemer die niet is geregistreerd op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. (§ 3, eerste lid van artikel 30 bis)

Deze sociale schulden omvatten :
 1. de betaling aan de R.S.Z. van de bedragen verschuldigd bij toepassing van de socialezekerheidswetgeving en reglementering der werknemers met betrekking tot de kwartalen tijdens dewelke de betrokken werken zijn uitgevoerd en de voorafgaande kwartalen;
 2. de betaling van de bijdragen die verschuldigd zijn aan een fonds voor bestaanszekerheid in de zin van de wet van 07.01.1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid met betrekking tot de kwartalen tijdens dewelke de betrokken werken zijn uitgevoerd en de voorafgaande kwartalen.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de sociale schulden van de niet-geregistreerde vennoten van een tijdelijke vereniging of vereniging in deelneming die optreedt als aannemer.

De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50 pct. van de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de niet-geregistreerde aannemer, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

De opdrachtgever die, voor de uitvoering van werken in onroerende staat, aan een aannemer die op het ogenblik van de betaling niet is geregistreerd, een deel of het geheel van de prijs betaalt,is verplicht bij die betaling 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan de R.S.Z. . ( § 4, eerste lid van artikel 30 bis)

In voorkomend geval worden de bedragen, die als inhouding op facturen gestort werden, in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.

I. TERMINOLOGIE

 1. onder werken wordt verstaan :
  de uitvoering van sommige werken door een aannemer;
 2. onder opdrachtgever wordt verstaan :
  eenieder die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren;
 3. onder aannemer wordt verstaan :
  eenieder die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever werken uit te voeren
  of te laten uitvoeren;
 4. onder iemand die niet als aannemer is geregistreerd wordt verstaan :
  de aannemer die geen registratie als aannemer heeft bekomen of van wie de registratie als
  aannemer is geschrapt;
 5. onder werk in onroerende staat wordt verstaan :
  1. het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die er in bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt;
  2. iedere handeling, ook indien niet beöogd onder 1., die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw :
   1. van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
   2. van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
   3. van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van de toestellenvoor de verlichting en van lampen;
   4. van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
   5. van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;
   6. van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant of de binnenkant van het gebouw worden geplaatst;
  3. iedere handeling, ook indien niet beoogd onder 1., die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
  4. het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in 2. of 3.;
  5. de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het uitvoeren van een hiervoor genoemde activiteit.
Deze activiteiten werden ingedeeld in registratiecategorieën (zie bijlage 2)

II. TOEPASSINGSGEBIED

De geviseerde werken betreffen alle activiteiten die onderworpen zijn aan de registratiewetgeving
(zie bijlage 2).

Men moet echter wel een onderscheid maken tussen de activiteiten die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf en de andere activiteiten in onroerende staat.

De uitvoering van de eerstgenoemde activiteiten moeten inderdaad het voorwerp uitmaken van een voorafgaande aangifte bij de R.S.Z. door de aannemer, indien het totaal bedrag van de werken die hem zijn toevertrouwd hoger is dan één miljoen frank of als er beroep gedaan wordt op onderaanneming. De Rijksdienst kent dan een identificatienummer toe aan de uit te voeren werken.
Dit nummer wordt meegedeeld aan de opdrachtgever die er moet naar refereren in al de mededelingen met betrekking tot de uitvoering van de aldus aangegeven werken.

De contracten die uitsluitend betrekking hebben op de andere activiteiten die beoogd worden door het artikel 30 bis moeten niet gemeld worden aan de R.S.Z.. Nochtans kan voor het toevertrouwen van dergelijke werken de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever in voorkomend geval toegepast worden en kunnen de facturen onderworpen zijn aan de inhoudingsplicht in toepassing van de beschikkingen van § 3, eerste lid en § 4 van artikel 30 bis.

BELANGRIJKE OPMERKING : De melding van de werken dient steeds door de aannemer, die een overeenkomst sluit met de opdrachtgever-bouwheer, te gebeuren.

III. PRAKTISCHE BEPALINGEN

 1. Verplichting tot inhouding op factuur:

  1.1. Bij elke betaling die hij verricht aan een niet-geregistreerde aannemer, voor de uitvoering van één of meerdere activiteiten in onroerende staat, die voorkomen in de lijst bijgevoegd als bijlage 2, moet de opdrachtgever 15 pct. van het bedrag zonder B.T.W. van elke factuur inhouden en storten aan de R.S.Z.;

  1.2. Betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de ingehouden bedragen :

  1. Inhoudingen toegepast op facturen betreffende activiteiten die onderworpen zijn aan de meldingsplicht van de aannemer aan de R.S.Z. en waarvoor een identificatienummer werd toegekend en meegedeeld aan de opdrachtgever met het document C 30 bis /3.2 ;

   1. het bedrag van de inhouding moet onmiddellijk gestort worden op de P.C.R.
    679-0000192-95 van de R.S.Z. door middel van het betalingsformulier dat door de R.S.Z. ter beschikking gesteld werd bij de mededeling van het nummer van de werken. Op dit formulier moet het nummer van de factuur waarop de betaling betrekking heeft, vermeld worden.

   2. De opdrachtgever moet het document C 30 bis / 4.2 behoorlijk ingevuld en ondertekend terugsturen naar de R.S.Z.. Hij voegt een kopie van de factuur, waarop de inhouding toegepast werd, bij dit formulier.

    De hiervoor vermelde formulieren kunnen gratis bekomen worden bij de R.S.Z., sectie 30 bis, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel (Sint-Gillis).

    Op basis van de door de opdrachtgever met het formulier C30bis/4.2 verstrekte inlichtingen boekt de R.S.Z. de verrichte betaling op het credit van de werkgeversrekening van de aannemer. Deze boeking gebeurt op de datum waarop de P.C.R. van de R.S.Z. werd gecrediteerd.

  2. Inhoudingen van 15 pct. toegepast op facturen betreffende activiteiten waarvoor geen nummer werd toegekend door de R.S.Z.. In principe gaat het hier enkel om de uitvoering van activiteiten die niet ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (124) of die niet onderworpen zijn aan de meldingsplicht zoals vermeld in punt II .

   1. Het bedrag van de inhouding moet onmiddellijk gestort worden op de P.C.R.
    679-0000192-95 van de R.S.Z. door middel van een stortings- of betalingsformulier waarop de benaming, het R.S.Z.-nummer en het ondernemingsnummer van de aannemer, evenals de datum en het nummer van de factuur waarop de betaling betrekking heeft vermeld worden.
   2. Na ontvangst van de storting stuurt de R.S.Z. aan de opdrachtgever een document met kenmerk Immob 603. De opdrachtgever moet dit document invullen en onmiddellijk terugsturen naar de sectie 30 bis van de R.S.Z..
   3. De R.S.Z. boekt de uitgevoerde betaling op het credit van de werkgeversrekening van de aannemer. Deze boeking gebeurt op de datum waarop de P.C.R. van de R.S.Z. werd gecrediteerd.


   * * *

   In de mate dat het gestorte bedrag niet aangewend wordt voor de aanzuivering van de gerechtskosten, bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlintresten en buitenlandse schuldvorderingen inzake socialezekerheidsbijdragen, verschuldigd door de aannemer in wiens hoofde het werd aangerekend, wordt het, op zijn aanvraag, door de R.S.Z. ten spoedigste en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden terugbetaald. Deze termijn vangt aan op het einde van het kwartaal tijdens hetwelk de aanvraag tot terugbetaling bij de Rijksdienst toekomt.

   Deze termijn kan evenwel niet aanvangen voor de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de Rijksdienst in het bezit gesteld werd van alle gegevens betreffende de door de aannemer tewerkgestelde werknemers en hun prestaties, of in voorkomend geval, volgend op de dag waarop een rechterlijke uitspraak nopens een geschil omtrent de door de aannemer aan de Rijksdienst verschuldigde bijdragen kracht van gewijsde gekregen heeft.

 2. Sancties wanneer geen bedrag of een onvoldoende groot bedrag gestort wordt

  Onverminderd de eventuele toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid en de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3° van de wet van 27.06.1969, is de opdrachtgever die de in de vorige paragrafen bedoelde storting niet verricht heeft, benevens de betaling van het te storten bedrag, aan de R.S.Z. een bijslag verschuldigd gelijk aan het te betalen bedrag.

  De R.S.Z. kan gehele vrijstelling verlenen van de bijslag wanneer de aannemer geen schuldenaar is van bijdragen voor sociale zekerheid.

  Vrijstelling van 50 pct. van deze bijslag kan worden verleend wanneer de niet-betaling het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

* * *


De volgende tabel geeft een schematisch overzicht van de praktische toepassing van de nieuwe reglementering.

Overeenkomst met toestand bij betaling Hoofdelijke aansprakelijk-heid van de opdrachtgever Inhoudingen Sanctie bij niet-inhouding
1. geregistreerd aannemer geregistreerd aannemer
neen
neen
 
2.geregistreerd aannemer niet-geregistreerd aannemer
neen
ja - 15 %
15 %
3. niet- geregistreerd aannemer geregistreerd aannemer
ja
neen
 
4. niet- geregistreerd aannemer niet- geregistreerd aannemer
ja
ja - 15 %
15 %


* * *

Op verzoek, levert de R.S.Z. een attest af dat bepaalt of er al dan niet verplichting is tot inhouding ten opzichte van een aannemer.

* * *


Ook de website van de R.S.Z. en de portaalsite van de sociale zekerheid biedt aan de opdrachtgevers de mogelijkheid om via hun P.C. na te gaan of hun medecontractant al dan niet geregistreerd is en of de inhouding moet toegepast worden bij de betaling van een factuur voor zover deze medecontractant :

 1. ingeschreven is bij de R.S.Z. als actief werkgever of niet geschrapt is als werkgever sedert meer
  dan 2 jaren;

  en

 2. onderworpen is aan de beschikkingen van het Koninklijk besluit van 26.12.1998 met betrekking tot de
  registratie van aannemers of gemeld werd als aannemer of onderaannemer in een aangifte van
  werken zoals gedefiniëerd in § 7 van het artikel 30 bis van de wet van 27.06.1969.

De toestand van de werkgevers, die opgenomen zijn in het bestand dat ter beschikking gesteld wordt op de site, wordt maandelijks aangepast op basis van de lijst met de nieuw geregistreerde ondernemingen en de schrappingen die maandelijks gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Belangrijke opmerkingen

* De gegevens met betrekking tot de registratie worden slechts automatisch in aanmerking genomen vanaf hun verschijning in het Belgisch Staatsblad. De ondernemingen die wensen dat hun registratie in aanmerking zou komen vanaf het ogenblik waarop zij er in kennis van gesteld zijn dienen een kopie van deze kennisgeving over te maken aan de sectie 30 bis van de Inningdienst van de R.S.Z..

* Wanneer de meegedeelde beslissing aangeeft dat de inhouding niet verplicht is, is zij vergezeld van een uiterste geldigheidsdatum, wat toelaat om herhaalde raadplegingen te vermijden in geval van betaling van verscheidene facturen aan dezelfde aannemer gedurende een relatief korte periode.

BIJLAGE 1

LIJST VAN DE ACTIVITEITEN DIE RESSORTEREN ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

01. Slopings- en slechtingswerken, met inbegrip van de afbraak en/of de verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen
02. Grondwerk, met inbegrip van boren, diepboren, uitgraven van putten, draineren en verlagen van de grondwaterstand
03. Funderingswerken, met inbegrip van heipalen, paalplanken en grondverbeteringswerken door welk systeem ook
04. Aanleggen van allerlei ondergrondse leidingen, zoals watervoorziening, electrische kabels
05. Metsel- en betonwerk, het metselen van ketels, nijverheidsovens en ander dergelijk werk, alsook het leggen van riolen en het bouwen van brieksschoorstenen
06. Het plaatsen van prefabelementen
07. Timmerwerk, met uitzondering van het monteren van metalen gebinten
08. Dakbedekkingen
09. Thermische en akoestische isoleringen
10. Het plaatsen van alle houten voorwerpen en produkten, die door bestemming onroerend worden
11. Het plaatsen van metalen schrijnwerk, voor ondernemingen waarvan het plaatsen meer dan de helft van de jaarlijkse produktie dekt en verzekerd wordt door het eigen personeel van de onderneming, voor zover dat het plaatsen op werven meer dan 35 % van het totaal van de werkuren, gepresteerd door de arbeiders, in beslag neemt
12. Glas-, spiegel- en glas-in-loodwerk en het verwerken van alle doorschijnende of doorzichtige materialen (benevens het inzetten van vensterglas, veiligheidsglas, spiegels, glas in lood en alle andere doorschijnende of doorzichtige materialen, het bouwen van wanden en daken van glasbeton, het voorbereidend en bijkomend werk dat voor de uitvoering ervan nodig is).
13. Stukadoors- en pleisterwerk
14. Stuc- en staffwerk
15. Schilderen, stofferen en behangen
16. Marmerwerk
17. Steenhouwerarbeid, met uitzondering van die arbeid welke onder het Paritair Comité voor het groefbedrjf ressorteert
18. Tegel- en mozaïekwerk en elke andere muur- en grondbekleding, met uitzondering van hout
19. Het plaatsen van sierschoorstenen
20. Aanleggen van sanitaire installaties, met inbegrip van waterzuiveringsinstallaties
21. Aanleggen van installaties voor verwarming, luchtverversing en klimaatregeling
22. Oprichten van steigers
23. Voegwerk
24. Het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten
25. Het plaatsen van afsluitingen
26. Het geschikt maken voor de aanleg van speelpleinen, sportterreinen, parken, tuinen, tenzij zulks de bijkomstige activiteit is van een onderneming die onder het Paritair Comité voor het tuinbedrijf ressorteert
27. Werken aan wegen, fietspaden, voegwerk, straatwerk en wegbebakening
28. Asfalteren en bitumeren
29. Aanleggen en onderhoud van spoorwegen
30. Baggerwerken
31. Zee- en rivierwerken, met inbegrip van het vlot trekken van boten en scheppen, alsmede het opruimen van wrakken.


OPMERKINGEN :

Voor de volgende activiteiten dient men te noteren :

04. het gaat om het plaatsen van kabels en leidingen door een bedrijf dat zelf de grondwerken, de graafwerken of de boorwerken uitvoert
05. het gaat om het aanbrengen onder geprefabriceerde vorm van verschillende materialen waarvan de plaatsing overigens beoogd wordt onder de vorm van assemblage op de site
11. PVC-schrijnwerk ressorteert eveneens onder deze activiteitscode. Alleen de ondernemingen die ressorteren onder het PC 124 zijn betrokken bij deze activiteitscode
22. het oprichten van steigers wordt alleen beoogd in de volgende gevallen :
- wanneer de steiger dient als steun voor een bekisting. Een bekistingssteun is een element dat noodzakelijk is om een bekisting op zijn plaats te houden.
- wanneer de steiger geplaatst wordt door een onderneming om haar in staat te stellen een door artikel 30bis beoogde activiteit uit te voeren.
Een verhuurder van steigers die zijn eigen materiaal monteert en demonteert wordt niet beoogd door de bepalingen van artikel 30bis.
26. men dient ervan uit te gaan dat volgende werken niet ressorteren onder het toepassingsgebied van artikel 30bis : grondwerken en andere voorbereidende werken wanneer zij bijkomstig zijn en uitgevoerd worden door een onderneming die uitsluitend ressorteert onder het PC 145 waaraan de creatie van groene ruimte eveneens werd toevertrouwd.
28. het gaat om dichtingswerken en/of afwateringswerken door middel van asfalt of bitumen.

 

BIJLAGE 2

LIJST VAN DE ACTIVITEITEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE REGISTRATIEWETGEVING

Catégorie Spécialité Commentaire
01. Waterbouwkundige
werken
Omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering.
02 Bijzondere grondwerken Omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
03 Draineringswerken Omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
04 Andere grondwerken Omvat de niet elders vermelde grondwerken.
05 Wegenwerken en bouw van
niet-metalen kunstwerken
Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals : bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz.; omvat eveneens de rioleringswerken.
06 Leggen van kabels en van diverse leidingen Omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
07 Spoorlijnwerken Omvat het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
08 Aanleg en onderhoud van diverse terreinen Omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
09 Verkeerssignalisatie Omvat het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
10 Ruwbouw Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
11 Algemene bouwwerkzaamheden Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
12 Schoorsteen- en ovenbouw Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
13 Travaux de démolition Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
14 Voegwerken  
15 Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid Omvat onder meer :

a) het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
b) het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken van asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen
c) het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
16 Thermische en geluidsisolatie  
17 Vloerbedekking en muurbekleding Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
18 Stukadoorswerken Omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken
19 Restauratiewerken Arduin- en marmerwerken Omvat onder meer :

a) het plaatsen van grafmonumenten;
b) het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
c) het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
d) het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.
20 Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk

Omvat onder meer :

a) het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
b) het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
c) het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
d) het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
e) het leggen van parketvlo
f) het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
g) het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
h) het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.

21 Glaswerken Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
22 Schilder- en behangwerken Omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek.
23 Metaalconstructies en metalen kunstwerken Omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
24 Industriële pijpleidingen en kanalisatie Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
25 Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk Omvat onder meer :

a) het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
c) lood- en zinkwerk;
d) installatie van waterverzachters;
e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken;
f) het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
26 Elektrotechnische installaties Omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
27 Speciale installatie Omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
28 Diverse werkzaamheden Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.