DE RSZ-KWARTAALAANGIFTE (DmfA) - GLOSSARIUM


AANDACHT!

De wijzigingen van de versie 2023/1 betreffen voornamelijk de volgende punten:

 • Tweede pensioenpijler
  ‘Prolocus’
  Een werkgever aangesloten bij de tweede pensioenpijler ‘Prolocus’ kan een bijkomende tweede pensioenpijlerpremie toekennen bovenop de basispremie aan bepaalde werknemers (nieuwe werknemerskengetal bijdrage 240).
  FPD-PLAN
  In het najaar van 2022 heeft Ethias in samenwerking met de Federale Pensioendienst een nieuw aanvullend pensioenplan “Ethias Pension Fund PPO” met retroactief effect vanaf 1/1/2022 voorgesteld (nieuwe werknemerskengetal bijdragen 244 en 245).
  Provant
  De tweede pensioenpijler Provant voorziet een aanvullend pensioen voor het contractuele personeel van een aantal lokale besturen en aanverwante privéwerkgevers in de provincie Antwerpen (nieuwe werknemerskengetal bijdragen 247 en 248).
  De bijlage 2 werd aangepast om het nieuwe werknemerskengetal op te nemen.
  De fiches van de zones 01013, 00966, 01221 en 01222 werden in die zin aangepast.

 • Uitzendkrachten
  De gebruikende ondernemingen van uitzendkrachten (student of niet) dienen geïdentificeerd te worden. Enerzijds is dit om risico indicatoren van uitzendkrachten bij hun gebruikende onderneming te berekenen, anderzijds om misbruik van opeenvolgende dagcontracten te bestraffen.
  De structuur van de DmfA-aangifte werd in die zin aangepast : toevoeging van twee nieuwe blokken Gebruikende Onderneming en Adres onder het blok Tewerkstelling en onder het blok Student Bijdrage.
 • Student
  Verhoging van 475 naar 600 uren als maximum aantal uren met verminderde bijdragen.
  De fiche van de zone 01158 word in die zin aangepast.

 • Werknemer met een opzeggingstermijn die minstens 30 weken bedraagt (Artikel 39Ter)
  De patronale bijdrage op een deel van de opzeggingstermijn of op de verbrekingsvergoeding zal worden gebruikt voor de financiering van inzetbaarheidsverhoging maatregelen.
  De structuur van de DmfA-aangifte werd in die zin aangepast : toevoeging van een nieuwe zone in het blok Tewerkstelling-Informatie.
 • Activeringsbijdrage
  Nieuwe minimum bedragen zijn van toepassing zodra een bepaald percentage van werknemers binnen een bedrijf door de maatregel wordt getroffen (nu 10%).
  Een nieuwe zone is in het blok Activering – Inlichtingen toegevoegd om het percentage werknemers te identificeren dat door de activeringsbijdrage wordt getroffen.
  De bijlage 3 werd aangepast om de nieuwe types gelinkt aan de bijdragen 260 en 261 op te nemen.
 • Auteursrechten
  Creatie van een nieuwe bezoldiging zonder bijdrage code 47 voor de vergoedingen overdracht van auteursrechten en naburige rechten vertegenwoordigt.
  De bijlage 7 word in die zin aangepast.

 • Compensatie in het kader van de competitiviteit
  In het kader van de versterking van de competitiviteit stelt de overheid een verlaging van de netto werkgeversbijdrage voor 20231 en 20232 voor (7,07%).
  De structuur van de DmfA-aangifte werd in die zin aangepast : toevoeging van een nieuwe blok Werkgeverscompensatie onder Werkgeversaangifte.
Het overige betreft aanpassingen van de tekst om de instructies nog te verduidelijken of om lacunes in de vorige versies te verbeteren. Voor meer inlichtingen kan u het item "Nieuwigheden" raadplegen in het glossarium. Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.

WAT IS HET DmfA-GLOSSARIUM?

De werkgevers die veel personeel tewerkstellen en de tussenpersonen (sociale secretariaten, softwarebureaus, werkgeversorganisaties) die een groot aantal aangiften dienen uit te voeren, zullen de mogelijkheid hebben om deze aangiften naar de RSZ te sturen via gestructureerde berichten. Het glossarium is eerder bestemd voor de technici (informatici en anderen) die zullen instaan voor de ontwikkeling.

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

De aangifte via gestructureerde berichten zal vooral geschikt zijn voor werkgevers die een groot aantal mensen tewerkstellen of tussenpersonen die grote hoeveelheden aangiften willen indienen bij de RSZ. De werkgevers die een klein aantal mensen tewerkstellen zullen bij voorkeur een beroep doen op de aangifte via de website en de toepassing "DmfA".

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

  Smals

  Contactcenter Eranova

  Fonsnylaan, 20

  1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET DmfA-GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen. Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden." U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden". HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:

  tot de diverse delen van de laatste versie van het glossarium

  De inleiding : bevat een schema waarin de structuur van dit formulier wordt voorgesteld ;

  Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".

  De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.

  De bijlagen.

  tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).

  tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).


HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:

  optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.

  optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:

  optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.

  optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.

  Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.

HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.

HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.