Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

 

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over  

  • bijzondere bijdragen (bijdrage storting extralegaal pensioen)
  • varia (contact).

 


De werkgevers 

Nieuwe werkgevers 

Er is een nieuwe website gelanceerd voor nieuwe werkgevers www.ikwilaanwerven.be.

 

Mandatarissen

Verduidelijking: FSS en dienstverrichters en Mandaat

 


De personen

Kunstenaars

De applicatie Artist@Work voorzien in de wet van 21 december 2018 voor de aanvraag en aflevering van verschillende documenten verbonden aan het statuut van kunstenaar (kunstenaarskaart, visum kunstenaar en zelfstandigheidsverklaring) en voor het doorgeven van artistieke prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling, is nu beschikbaar (koninklijk besluit en ministerieel besluit van 2 mei 2019, BS van 6 mei 2019).


Werknemer, tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 (DmfAPPL)

Verduidelijking. 

 

Vrijwilligers 

Aanpassing toepassing kostenvergoeding (wet van 1 maart 2019 - BS van 11 april 2019)

 

 

Het loonbegrip

De mobiliteitsvergoeding

Ook werknemers die op basis van hun functiecategorie in aanmerking komen voor een bedrijfswagen kunnen vanaf 1 maart 2019 een mobiliteitsvergoeding aanvragen. De overdraagbaarheid van de mobiliteitsvergoeding wordt terug geschrapt (wet van 17 maart 2019 - BS van 29 maart 2019).

 

Het mobiliteitsbudget

Bijzondere bijdrage saldo mobiliteitsbudget

Tewerkstelling inlichtingen - mobiliteitsbudget

Werknemers die beschikken over een bedrijfswagen of er voor in aanmerking komen op basis van hun functiecategorie, kunnen deze vanaf 1 maart 2019 inruilen tegen een mobiliteitsbudget (wet van 17 maart 2019 - BS van 29 maart 2019; koninklijk besluiten van 21 maart 2019 - BS van 29 maart 2019, en van 2 mei 2019 - BS van 9 mei 2019).

 

 

De verplichtigen

Jongerenverplichting

De uitsluiting uit het systeem van startbaanovereenkomsten van jongeren tewerkgesteld in een hertewerkstellingsprogramma, wordt opgeheven; zij tellen wel mee als jongere voor het bepalen van het percentage (wet van 7 april 2019 - BS van 19 april 2019).

 

 

De bijzondere bijdragen

Bijdrage GSD lokale overheden

De werkgeversbijdrage voor de 'Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen' is voor het kalenderjaar 2019 gelijk aan 0,14% (wet van 13 april 2019 - BS van 30 april 2019).   

 


De verminderingen

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Bijwerking - definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019.

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden - algemene categorie

De RVA levert nog werkkaarten af tot 30 juni 2019 voor werknemers die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019.

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - SINE

Correctie

 


Het invullen van de DmfAPPL

Werknemerskengetal

Aanpassing van omschrijvingen voor de werknemerskengetallen 121, 221 en 721. 

 

Code statuut

Een code 'TW' wordt ingevoerd voor een werkzoekende tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven in het kader van artikel 60, §7, van de OCMW-wet.

 

De aangifte van meerprestaties en inhaalrust 

Verduidelijking.

 

Vrijstelling aangifte tewerkstelling overheidssector

De zone wordt niet ingevuld voor een werknemer met een code statuut 'TW'.

 


Varia

Attesten

Verduidelijking.

 

 

 

Gepubliceerde wetgeving

Mobiliteitsvergoeding

De cataloguswaarde van een ingeleverd bedrijfsvoertuig wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de 'mobiliteitsindex' (koninklijke besluit van 7 april 2019 - BS van 16 april 2019).