Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

 

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Jaarbedragen 2018

  • bedrijfsvoertuigen solidariteitsbijdrage: de bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 144,97 en vervolgens gedeeld door 114,08; minimum CO2-bijdrage 26,47 EUR
  • geringe vergoeding kunstenaars: maximaal 126,71 EUR/dag en 2.534,11 EUR/jaar
  • Dimona solidariteitsbijdrage: forfaitair bedrag van 2.865,95 EUR
  • voor 2018 bedraagt het maximale dagbedrag voor vrijwilligers 34,03 EUR en het jaarbedrag 1.361,23 EUR (*)

(*) Als geen spilindexoverschrijding voor november of december 2017

 

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen dus aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets. 

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • de onmiddellijke aangifte (Dimona)
  • de bijdrageverminderingen (verminderingen persoonlijke bijdragen, structurele en doelgroepverminderingen) 
  • het loonbegrip (ecocheques, cultuurcheques, geschenkcheques, aanvullend sociaal voordeel, anciënniteitspremie)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag (Decava). 

 

Mindervaliden 

Schrappen verruiming onderwerping vanaf 1 oktober 2017 (koninklijk besluit van 15 oktober 2017 - BS van 19 oktober 2017).

Het zijn de mindervaliden aangeworven in uitvoering van hetzij een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden, hetzij een overeenkomst voor omscholing of beroepsopleiding. Vanaf 1 oktober 2017 zijn geen bijdragen aan de RSZ meer verschuldigd voor personen verbonden met een dusdanige overeenkomst. Een Dimona 'OUT' op datum van 30 september 2017 moet verricht worden. Wanneer zij vallen onder de verplichtingen inzake sociale documenten, moet voor hen een Dimona 'DWD' worden uitgevoerd vanaf 1 oktober 2017. Gezien de late publicatie van het koninklijk besluit zal de Dimona 'OUT' niet als 'laattijdig' beschouwd worden.


Wijzigingen

Het loonbegrip

Terugbetaling kosten - bureauvergoeding

Actualisering.

 

De verplichtingen

Startbaanverplichting

Invullen van de DmfA - maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid

Verduidelijking 'startbaanovereenkomst


De verschuldigde bijzondere bijdragen

Solidariteitsbijdrage voor nalatigheid van de dimona-aangifte 

De provinciale en plaatselijke besturen zijn (met ingang van 1 januari 2017) de solidariteitsbijdrage voor nalatigheid van de dimona-aangifte verschuldigd (artikel 22quater van de wet van 27 juni 1969).


De bijdrageverminderingen

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Stopzetting van de doelgroepvermindering 'langdurig werkzoekenden - algemene categorie' en 'jonge werknemers' voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een overgangsperiode tot 31 december 2018 voor de werknemers die op 30 september 2017 al in dienst waren (ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 2017 - BS van 14 september 2017; besluit van de Brusselse regering van 14 september 2017 - BS van 21 september 2017).


Doelgroepvermindering jongeren - Vlaanderen

Herformulering toepassingsgebied 'middengeschoold' (Vlaams decreet van 7 juli 2017 - BS van 1 augustus 2017).

 

Doelgroepvermindering herstructurering

In Vlaanderen zullen bij de overgangsmaatregel als loongrens om de vermindering te bekomen, vanaf het 4de kwartaal 2017 absolute bedragen gehanteerd worden (besluit van de Vlaamse regering van 15 september 2017 - BS van 23 oktober 2017).

Stopzetting van de doelgroepvermindering 'herstructurering' voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een overgangsperiode tot 31 december 2018 voor de werknemers die op 30 september 2017 al in dienst waren. Een absolute loongrens werd ingevoerd voor de werknemers die op het moment van indienstname minstens 30 jaar zijn (ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 2017 - BS van 14 september 2017; besluit van de Brusselse regering van 14 september 2017 - BS van 21 september 2017).

In Wallonië werd vanaf 1 juli 2017 eveneens een absolute loongrens ingevoerd voor de werknemers die op het moment van indienstname minstens 30 jaar zijn (besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Het invullen van de DmfAPPL

Het werknemerskengetal bijdragen

Het werknermerskengetal bijdragen 863 wordt ingevoerd voor de solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona.  

De werknemerskengetal bijdragen 881 en 884 die vanaf het eerste kwartaal van 2016 geschrapt werden in de DmfAPPL, worden vanaf het vierde kwartaal van 2017 opnieuw ingevoerd.

 

De bijdrageverminderingen

De verminderingscodes 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7030, 7031, 7032, 7033, 7040 en 7041 worden ingevoerd voor de overgangsmaatregelen tot 31 december 2018 ingevolge de hervorming van het doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf het vierde kwartaal van 2017 kunnen de verminderingscodes 3200, 3201, 3202, 3203, 3205, 3210, 3211, 3410, 3411, 3412, 3430, 3601, 3611, 3800, 8200 en 8210 niet meer gebruikt worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De bijdragen in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag

De zone "periodecode" wordt op het niveau "aanvullende vergoeding - bijdragen" van de DmfAPPL ingevoerd.

 

Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector

Procedure en te realiseren tewerkstelling

Toevoeging van te gebruiken codes in de DmfAPPL.

 

Het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)

Toevoeging van te gebruiken codes in de DmfAPPL.


Andere opdrachten van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector

Deze pagina vervangt de pagina "het stelsel van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan". Er is geen inhoudelijke wijziging, enkel een verduidelijking van de bestaande tekst.   

 

Varia

Contact

Actualisering provinciale kantoren

 

Gepubliceerde wetgeving

Extra legale pensioenen - 1,5%

Herstel van het artikel 38, §3duodecies, van de wet van 29 juni 1981 tot 1 januari 2019 (wet van 30 augustus 2017 - BS van 16 oktober 2017).