De bijdrage voor de toekenning en betaling van de vakbondspremie (DmfAPPL)

De provinciale en plaatselijke besturen zijn aan de RSZ een jaarlijkse forfaitaire werkgeversbijdrage verschuldigd voor elk personeelslid dat op 31 maart van het referentiejaar tot het personeelsbestand behoort.

Het bedrag van de bijdrage beloopt 46,55 EUR per jaar en per personeelslid.