Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Brexit

Er zijn ondersteunende maatregelen voorzien voor de ondernemingen die in economische moeilijkheden verkeren als gevolg van de Brexit. Daartoe moet de werkgever een aanvraag voor erkenninging indienen bij de Directie van de Begeleiding van de werkgevers in moeilijkheden en in herstructurering van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het gaat om:

  • tijdelijke collectieve regeling economische werkloosheid
  • tijdelijke collectieve regeling schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek
  • tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties
  • tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - Brexit.

Meer informatie volgt via een tussentijds bericht.

 

Steunmaatregelen - relancemaatregelen Corona

In de loop van het 1ste en het 2de kwartaal 2021, kunnen er nog een aantal maatregelen getroffen worden om de impact van de Corona-crisis te verminderen. Eens de maatregelen vaststaan, zullen ze via tussentijdse mededelingen worden toegelicht.

 

 

Wijzigingen

De personen

Kunstenaars

Kleine vergoedingen dag- en jaarbedrag voor 2021.

 

Binnenscheepvaart

Werkgeverscategorieën - creaties, aanpassingen en schrappingen

De werkgeverscategorie 121 werd uitgesplitst zodat de 22/25ste bijdrageberekening nu ook geldt voor de nieuwe werkgeverscategorieën 221, 621 en 721.

 

Studenten

Uitbreiding studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 - coronamaatregel (wet van 4 november 2020 - BS van 13 november 2020).

Verduidelijking.

 

Vrijwilligers

Het dag- en jaarbedrag voor 2021.

Verlenging mogelijke periode tewerkstelling bij organisaties die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht - coronamaatregel (wet van 20 december 2020 - BS van 30 december 2020).

Verhoging jaarplafond voor sommige vrijwilligers ingezet tijdens het 4de kwartaal 2020 en 1ste kwartaal 2021 in de ondernemingen, verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (koninklijk besluit van 28 december 2020 - BS van 31 december 2020).

 

Verenigingswerkers

Een nieuwe regeling voor verenigingswerkers geldt voor 2021 (wet van 24 december 2020 - BS van 31 december 2020).

 

KB 499

Nieuw grensbedrag met betrekking tot de onderwerping van kansarme jongeren KB 499 voor 2021.

 

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers

Verduidelijking periodes voorgaande kwartalen.

 

Niet-beschermde lokale mandatarissen (DmfAPPL)

Jaarbedrag voor 2021 voor werknemers en ambtenaren.   

 

 

Het loon

Voordeel van een woning die kosteloos ter beschikking wordt gesteld van een conciërge

Indexatiecoëfficiënt van het KI voor 2021 (Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022 - BS van 8 februari 2021).

 

Fiscale waarde van het voordeel van gratis verwarming en elektriciteit voor een conciërgewoning

Aangepaste bedragen 2021 (Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022 - BS van 8 februari 2021).

 

Mobiliteitsvergoeding

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen

Looncode 10 DmfA en looncode 770 (DmfAPPL)

Het Grondwettelijk Hof heeft de 'wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding' vernietigd (arrest nr. 11/2020 van 23 januari 2020 - BS van 24 februari 2020).

 

Consumptiecheques

Verlengingen (koninklijke besluit van 22 december 2020 - BS van 29 december 2020; koninklijk besluit van 28 december 2020 - BS van 31 december 2020).

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Brexit

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk niet langer een lidstaat van de Europese Unie maar een 'derde Staat'.

 

Gelijktijdige tewerkstelling op het grondgebied van meerdere lidstaten

Detachering

Gelijktijdige tewerkstelling op het grondgebied van beide landen

Landen verbonden door een bilateraal akkoord

Uitsluitingen ingevolge de nationaliteit van de werknemer

Actualisering.

 

 

De verplichtingen

Minnelijk afbetalingsplan COVID-19

Verlenging (nog niet gepubliceerd).

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Herverdeling van de sociale lasten

Aanpassing plafond voor 2021.

 

Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

Verhoging van de contingenten, verhoging met 35 extra dagen gedeelte gelegenheidsarbeid fruitteelt en afbakening van de 180 dagen niet-werkzaam in de sector. Crisismaatregel COVID-19 (wet van 20 december 2020 - BS van 30 december 2020; koninklijk besluit van 28 december 2020 - BS van 31 december 2020).

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - plafondgrenzen inhoudingen

Aanpassing van de grensbedragen als gevolg van het toepassen van een herwaarderingscoëfficiënt vanaf 1 januari 2021.

 

Decava - toepassing van de verlaagde bijdragepercentages voor bedrijven erkend als in moeilijkheden periode 5

Decava - toepassing van de verlaagde bijdragepercentages voor bedrijven erkend als in moeilijkheden periode 4

Decava - toepassing van de verlaagde bijdragepercentages voor bedrijven erkend als in moeilijkheden periode 3

De regelgeving voorzag voor sommige werkgevers erkend als in herstructurering zoals bedoeld in artikel 18 §7, 4de lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, dat zij de verlaagde percentages voor onderneming erkend als in moeilijkheden konden toepassen. Sinds 1 januari 2015 werden er echter geen dergelijke ondernemingen als dusdanig nog erkend.

 

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2021.

Te gebruiken CO2-uitstootnorm vanaf 2021.

 

Solidariteitsbijdrage Dimona

Aanpassing van de minimumsolidariteitsbijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.

 

FSO basisbijdrage

Percentages voor 2021 (nog niet gepubliceerd).

 

FSO bijzondere bijdrage

Percentages voor 2021 (nog niet gepubliceerd).

 

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel

Aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer.

 

Bijdrage Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen (GSD-V)

Voor sommige private werkgevers aangesloten bij de GSD-V  zal nu ook via de DmfA geïnd worden.

 

 

De verminderingen

Structurele vermindering

Het forfait voor de categorie 2 en 3 van de structurele vermindering en de loongrenzen van de lagelonencomponent van categorie 3, zijn verhoogd (nog niet gepubliceerd).

 

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Verlenging toepassingsmodaliteiten 'eerste aanwerving voor een 1ste werknemer' voor onbepaalde tijd (koninklijk besluit van 5 januari 2021 - BS van 12 januari 2021).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma's

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - SINE

Schrapping van de doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in Brussel (besluit van 16 mei 2019 - BS van 5 juni 2019)

 

Sociale Maribel

Cumulatie met de geharmoniseerde verminderingen

Actualisering toepassingsgebied en bijwerking cumulaties.

Verhoging van het forfait sociale maribel voor de werknemers van de beschutte werkplaatsen (nog niet gepubliceerd).

 

 

Het invullen van de DmfA

Looncode 10 - voordeel bedrijfswagen

Geïndexeerd bedrag van het minimum jaarlijks voordeel (Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022 - BS van 8 februari 2021).

Aangepast referentie-CO2 voor 2021.

 

Prestatiecode 77

Actualisering - verwijzing naar de recenste FAQ-lijst tijdelijke werkloosheid RVA van 5 februari 2021.

 

Tewerkstelling inlichtingen - regionale tewerkstellingsmaatregel

Nieuwe zone waarin wordt aangeduid voor welke werknemers een werkgever geniet van een regionale tewerkstellingsmaatregel. In eerste instantie gaat het over werkgevers die voor sommige werknemers een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen ter vervanging van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden doorstroming en SINE (besluit van 16 mei 2019 - BS van 5 juni 2019).

 

 

Het invullen van de DmfAPPL

Looncode 770 - voordeel bedrijfswagen

Geïndexeerd bedrag van het minimum jaarlijks voordeel (Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022 - BS van 8 februari 2021).

Aangepast referentie-CO2 vanaf 2021.

 

Prestatiecode 77

Actualisering - verwijzing naar de recenste FAQ-lijst tijdelijke werkloosheid RVA van 5 februari 2021.

 

Tewerkstelling inlichtingen - regionale tewerkstellingsmaatregel

Nieuwe zone waarin wordt aangeduid voor welke werknemers een werkgever geniet van een regionale tewerkstellingsmaatregel. In eerste instantie gaat het over werkgevers die voor sommige werknemers een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen ter vervanging van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden doorstroming en SINE (besluit van 16 mei 2019 - BS van 5 juni 2019).

 

 

Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Procedure en te realiseren bijkomende tewerkstelling

Actualisering.

Bijkomende informatie over de voorafgaande aanvraag tot afwijking op de tewerkstellingsverbintenis.

 

 

Varia

Overzicht van de nieuwe tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis