Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • personen (niet-beschermde lokale mandatarissen, mindervaliden)
  • loon (statutairen openbare sector)
  • beperkte onderwerping (private sector, openbare sector)
  • verplichtingen (betaling bijdragen, DmfA, jongerenverplichting)
  • socialezekerheidsbijdragen (toepasselijke kwartaal, verjaring)
  • bijzondere bijdragen (bedrijfsvoertuigen)
  • varia (attesten, toezicht)

 

Wijzigingen

De werkgevers

Algemeenheden

Het gezamenlijk werkgeverschap.

 

De personen

De arbeidsovereenkomst

De werkgeversgroepering (wet van 5 maart 2017 - BS van 15 maart 2017).

Voor een werknemer die prestaties voor meerdere werkgevers verricht, zal de RSZ een gezamenlijke aangifte van de lonen en de prestaties door één van de werkgevers niet langer meer aanvaarden, gezien de andere mogelijkheden in het geval van gezamenlijk werkgeverschap.

 

Sportlui - berekeningsbasis voor de bijdragen 

Aanpassing van het bedrag aan de evolutie van het indexcijfer, met ingang van 1 september 2018.

 

Huisarbeiders - berekening van het aantal dagen

Aanpassing van het GGMMI vanaf 1 september 2018 als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Mindervalide werknemers en leerlingen

Verduidelijking

 

Verenigingswerkers

Een niet-onderworpen tewerkstelling in de socio-culturele sector of bij sportmanifestaties gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan het begin van het verenigingswerk, vormt geen beletsel om als 'verenigingswerker' bij dezelfde vereniging of organisatie werkzaam te zijn (wet van 30 oktober 2018 - BS van 12 november 2018).

 

Zeevissers

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand juli 2018, wijzigen de forfaitaire daglonen.

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers 

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van het 4de kwartaal van 2018 een aanpassing van het maximumbedrag van de vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties.

 

 

Het loonbegrip

Uitsluiting - kampvergoeding

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand augustus 2018, verhoogt de kampvergoeding vanaf 1 oktober 2018.


 

De verplichtingen

Dimona flexi

Verduidelijking controle voor gepensioneerden.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Met fooien bezoldigden

Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

Gelegenheidsarbeid in de horeca

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand augustus 2018, wijzigen de forfaitaire daglonen.

 

Flexi-loon

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van het flexi-loon.

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - loonplafonds inhoudingen

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen.


  

De verminderingen

Structurele vermindering

Aanpassen van de bovengrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - overgangsmaatregelen Wallonië PVP

De overgangsmaatregelen 'doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden in het activaplan preventie en veiligheid voor een tewerkstelling' in Wallonië worden retroactief stopgezet vanaf 1 januari 2018 (decreet van 17 juli 2018 - BS van 8 oktober 2018).


Eerste aanwervingen

Verduidelijking.

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers Vlaanderen

Verduidelijking

 

Doelgroepvermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen overgangsmaatregelen Waals Gewest als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Verduidelijking.

 

Doelgroepvermindering kunstenaars

Aanpassen ondergrens refertekwartaalloon als gevolg van de verhoging van het GGMMI door een overschrijding van de spilindex.

 

Werkbonus

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus.

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex

 

 

Invullen van de Dmfa

De tewerkstellingslijn

De zone 'gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer' wordt ingevoerd voor de aangifte van het gemiddeld aantal uren per week waarvan het brutoloon gefinancierd wordt door de Sociale Maribel. 

 

De bezoldigingscodes

De bezoldigingscodes 24, 25 en 26 worden gecreëerd voor de werkgevers onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel.


 

 

Gepubliceerd

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië

De oudere werknemer die gedurende een volledig kwartaal geen effectieve prestaties levert, opent geen recht op de vermindering (decreet van 17 juli 2018 - BS van 8 oktober 2018).