Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Steunmaatregelen - relancemaatregelen Corona

In de loop van het 2de en het 3de kwartaal 2021, kunnen er nog een aantal maatregelen getroffen worden om de impact van de Corona-crisis te verminderen en de relance te ondersteunen. Eens de maatregelen vaststaan, zullen ze via tussentijdse mededelingen worden toegelicht.

 

 

 

Wijzigingen

De werkgevers

Omschrijving en inningsstelsel

Actualisering van de verwijzingen en contactgegevens.

Bijkomende verwijzing naar inlichtingen.

 

 

De personen

Studenten

Dimona STU

Uitbreiding studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021 in sommige sectoren - coronamaatregel (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).

Een tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker in een van deze sectoren, wordt gelijkgesteld met een tewerkstelling in deze sector (wet van 20 december 2021 - BS van 30 december 2021)

 

Vrijwilligers

Verlenging mogelijke periode tewerkstelling bij organisaties die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht - coronamaatregel (wet van 2 april 2020 - BS van 13 april 2021).

Verlenging toepassing van het verhoogde jaarlijks kostenplafond tot en met 30 juni 2021 (koninklijk besluit van 28 april 2021 - BS van 6 mei 2021)

Het verhoogde jaarlijkse kostenplafond is ook uitgebreid met de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de vaccinatiecentra voor 2021 (koninklijk besluit van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).

 

Bursalen

Verduidelijking.

 

Binnenschippers

Actualisering.

 

Verenigingswerkers

Bijkomende informatie over de betalingsmodaliteiten van de solidariteitsbijdrage (koninklijk besluit van 22 april 2021 - BS van 30 april 2021).

 

 

Het loonbegrip

Terugbetaling van kosten

Aanpassing van de tabel als gevolg van de publicatie van de fiscale circulaire betreffende de vergoeding van thuiswerk (Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, gepubliceerd op 26 februari 2021).

Toelichtingen over de vergoedingen voor thuiswerk.

 

Terugbetaling van kosten - maximale bureaukosten - coronamaatregel

Tijdelijke verhoging van de maximale maandelijkse bureauvergoeding voor het 2de kwartaal 2021.

 

Mobiliteitsbudget

Schrappen verwijzingen naar de mobiliteitsvergoeding.

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Aanpassing contactgegevens (meerdere pagina's).

 

Lidstaten EU - detachering

Verduidelijking - verplicht karakter.

 

Geen akkoord

Detacheringsdocument K138bis: verduidelijking.

 

Europees verdrag sociale zekerheid

Niet meer van toepassing.

 

Uitsluitingen ingevolge de nationaliteit van de werknemer

Detacheringsdocument K138ter: verduidelijking.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Flexi-werknemers

Verduidelijking

 

 

De bijzondere bijdragen

Bijdrage pensioen beroepsjournalisten

Vanaf het 2de kwartaal 2021 int de RSZ een pensioenbijdrage voor erkende beroepsjournalisten (nog niet gepubliceerde wetgeving).

 

 

De verminderingen

Sociale maribel forfaits

Cumuls

Actualisering datum in voege treden van het nieuwe forfait 'SM beschutte werkplaats' (koninklijk besluit van 25 maart 2021 - BS van 31 maart 2021).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Actualisering.

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma's

Stopzetten van de doelgroepvermindering in het laatste Gewest waar dit nog kon worden verkregen.

 

Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - Brexit

Om de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op de tewerkstelling te beperken, wordt voorzien in de mogelijkheid tot een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur met overeenkomstig loonverlies en een complement voor de werknemers (wet van 6 maart 2020 - BS van 25 maart 2020; wet van 20 december 2020 - BS van 30 december 2020; KB van 31 januari 2021 - BS van 15 februari 2021).

 

Tijdelijke vermindering reissector - coronamaatregel

Tijdelijke vermindering voor de werkgevers die deel uitmaken van de reissector en die onder de wet van 21 november 2017 vallen, met name zij die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).

 

Tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector - coronamaatregel

Tijdelijke doelgroepvermindering voor de werkgevers die deel uitmaken van de evenementensector (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).

 

Tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector - coronamaatregel

Tijdelijke doelgroepvermindering voor werkgevers met bepaalde werkgeverscategorieën uit de hotelsector die geconfronteerd worden met een lagere bezettingsgraad (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).

 

 

Invullen van de DmfA

Tewerkstellingslijn - statuut 'PJ'

Nieuwe statuutcode voor erkende beroepsjournalisten.

 

Looncode 5 - complement tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering

Aangiftecode voor het complement in het kader van de tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering 'COVID-19' en 'Brexit'.

 

Prestatiecode 77

Actualisering.

 

Tewerkstelling inlichtingen - datum toekenning nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel

Ook voor een aantal werkgevers aangegeven via de DmfA moet deze informatie meegegeven worden.

Nieuwe aangiftemodaliteiten.

 

 

Invullen van de DmfAPPL

Tewerkstellingslijn - statuut 'PJ'

Nieuwe statuutcode voor erkende beroepsjournalisten.

 

Prestatiecode 77

Actualisering.

 

Tewerkstelling inlichtingen - datum toekenning nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel

Nieuwe aangiftemodaliteiten.

 

 

Fonds Sociale Maribel Overheidssector

Bedrag van de financiële tussenkomst

Actualisering 2021

 

 

Varia

Attesten aangegeven werknemers

Actualisering

 

Overzicht van de nieuwe tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis

 

 

 

Gepubliceerde wetgeving

Basisbijdrage FSO

Percentages met- en zonder industrieel of commercieel doel voor 2021 (koninklijk besluit van 7 maart 2021 - BS van 22 maart 2021).

 

Bijzondere bijdrage FSO

Percentages 2021 (koninklijk besluit van 7 maart 2021 - BS van 22 maart 2021).

 

Minnelijk afbetalingsplan COVID-19 - coronamaatregel

Verlenging (wet van 14 maart 2021 - BS van 19 maart 2021)