Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • personen (geneesheren in opleiding, geneesheren, socio-culturele sector, vrijwilligers)
  • socialezekerheidsbijdragen (1,60 %)
  • bijzondere bijdragen (dubbel vakantiegeld privé, vakantiegeld openbare sector, pensioenbijdrage statutairen)
  • doelgroepverminderingen (sine, art. 60 § 7, jongeren, jongeren - Vlaanderen, mentors, herstructurering, gesco's, vervangers)
  • invullen DmfA (bijdrageverminderingen).

 

 

Wijzigingen

De personen

Algemene regels

Actualisering.

 

Studenten

Verduidelijking.

 

Bursalen

Toevoeging van 'Sciensano' aan, en update van, de lijst van betreffende instellingen (koninklijk besluit van 28 maart 2018 - BS van 3 april 2018).


    

Het loonbegrip 

Vakantiegeld

Verduidelijking en actualisering.

 

Mobiliteitsvergoeding - cash-for-cars

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding' (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).

 

Maaltijdcheques - alternatieve telling

Verduidelijking.

 
 

De socialezekerheidsbijdragen

Flexi-werknemers en horeca overuren

Een dagdimona met begin- en einduur volstaat om te voldoen aan de registratieverplichting van de flexi-werknemer (verduidelijking).

Uitbreiding van de overurenregeling Horeca (wet van 15 januari 2018 - BS van 5 februari 2018).

Ook studenten aangegeven met een solidariteitsbijdrage, kunnen gebruik maken van deze overurenregeling (standpuntswijziging).

Enkel DmfA-aangiftes gedekt gedurende de volledige aangifteperiode door een Dimona 'FLX', worden aanvaard (verduidelijking).

 


De bijzondere bijdragen

Solidariteitsbijdrage studenten

Ook studenten aangegeven met een solidariteitsbijdrage, kunnen gebruik maken van de overurenregeling horeca (standpuntswijziging).

 

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding'. Een solidariteitsbijdrage blijft verschuldigd (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).

 

Decava

Verduidelijking - voor het vaststellen van de periode (en de ermee overeenkomende bijdragepercentages) die in beschouwing moeten worden genomen, kunnen sommige ondernemingen erkend als in herstructurering gelijkgesteld worden met een onderneming in moeilijkheden.

 

Activeringsbijdrage

Bijdrage niet verschuldigd op ontslagpremie en gouden handdruk (verduidelijking).

 

 

De verminderingen

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap

De oudere werknemer die gedurende een volledig kwartaal geen effectieve prestaties levert, opent geen recht op de vermindering (decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 26 februari 2018 - BS van 26 maart 2018).  

 

Wetenschappelijk onderzoek

'Sciensano' wordt toegevoegd aan het toepassingsgebied (wet van 25 februari 2018 - BS van 21 maart 2018; koninklijk besluit van 28 maart 2018 - BS van 3 april 2018).

 


Invullen van de Dmfa

Werkgeverscategorieën - creaties, aanpassingen en schrappingen

Overzicht van recente creaties en wijzigingen.

 

Tewerkstellingslijn - Maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd

Schrappen tijdskredietkrediet zonder motief.(CAO nr. 103ter).

Ouderschapsverlof op basis van de CAO nr. 64 mag niet met een MRA-code worden aangegeven maar enkel als onbetaald verlof met prestatiecode 30 voor de erdoor gedekte dagen (verduidelijking).

 

Looncode 10 - voordeel mobiliteitsvergoeding

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding'. Het fiscaal voordeel moet onder looncode 10 worden aangegeven (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).

 

Werknemersbijdrage voor slachtoffers arbeidsongeval of beroepsziekte

De bijdrage voor de gepensioneerde hand- en hoofdarbeiders daalt vanaf het 1ste kwartaal 2018 naar 7,12 % (2 koninklijke besluiten van 15 oktober 2017 - BS van 26 oktober 2017).

 

 

 

Gepubliceerde wetgeving

Terugbetaling van kosten

De fietsvergoeding voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen is gelijk aan 0,23 EUR/km en wordt uitgebreid tot elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec (koninklijk besluit van 7 februari 2018 - BS van 27 februari 2018).

In tegenstelling tot wat in de nieuwigheden van het 1ste kwartaal 2018 vermeld staat, gaat dit niet in vanaf 1 januari 2018 maar vanaf 1 januari 2017, zoals ook meedeeld in het tussentijds bericht van 19 december 2017 in de instructies van het 4de kwartaal 2017.

 

Met fooien bezoldigden

Gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw

Gelegenheidswerknemers in de horeca

Het systeem van proratisering van het dagforfait voor sommige deeltijdsen van de met fooien betaalden wordt geschrapt vanaf 1 januari 2018.

Nieuwe wetgeving voorziet in de schrapping van de jaarlijkse sectorindexeringen op 1 januari. De Minister vergelijkt om de 2 jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen met de evolutie van de conventionele sectorlonen en past de forfaits aan bij ministerieel besluit (koninklijk besluit van 18 maart 2018 - BS van 23 maart 2018).


Basisbijdrage FSO

Percentages met- en zonder industrieel of commercieel doel voor 2018 (koninklijke besluiten van 30 maart 2018 - BS van 16 april 2018).

 

Bijzondere bijdrage FSO

Percentages 2018 (koninklijk besluit van 30 maart 2018 - BS 16 van april 2018).

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovengrens van de lagelonencomponent S0 en de ondergrens van de hogelonencomponent S1 voor categorie 2 van de structurele vermindering (koninklijk besluit van 1 maart 2018 - BS van 12 maart 2018).

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

De loongrens voor de persoonlijke vermindering herstructurering wordt vastgelegd als 1/3de van de S1 van categorie 2 voor werknemers van minstens 30 jaar die vanaf 1 januari 2018 in dienst komen.Voor werknemers van minstens 30 jaar die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2018, blijft de loongrens van het 4de kwartaal 2017 gelden (koninklijk besluit van 1 maart 2018 - BS van 9 maart 2018).