Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse tewerkstelling

De programmawet van 25 december 2017 (BS van 29 december 2017) voorziet in een nieuwe bijzondere bijdrage die de werkgevers moet aanmoedigen om hun verplichting om aan onvrijwillig deeltijdse werknemers bijkomende uren aan te bieden, na te leven. Deze bijdrage is evenwel niet verschuldigd als gedurende een jaar vanaf het moment dat de werknemer een inkomensgarantie-uitkering heeft aangevraagd, geen uren beschikbaar waren in dezelfde functie.

Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2018 maar de bijdrage zal pas geïnd worden vanaf 1 januari 2019. Meer informatie volgt in de instructies DmfA later op het jaar.


Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • het personeel (algemene regels, vrijwilligers brandweer en ambulance, leerlingen, stagiairs, jongeren, statutairen openbare sector)
  • het loonbegrip (verbrekingvergoeding, voordelen in natura, kostenvergoedingen, vrijgevigheden, prijsverminderingen)
  • de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma.

 

 

Wijzigingen

De werkgevers

Omschrijving en toelichting verschillende bijdragestelsels

Nieuw hoofdstuk.

 

 

De personen

Kunstenaars

Kleine vergoedingen: dag- en jaarbedrag voor 2018.

 

Vrijwilligers

Het dag- en jaarbedrag voor 2018.

 

KB 499 - kansarme jongeren

Het grensbedrag met betrekking tot de onderwerping van kansarme jongeren voor 2018.

 

Persoonlijke assistenten

Als gevolg van vernieuwde regelgeving rond persoonvolgende financiering in de Vlaamse Gemeenschap, werd de onderwerping van nauw verwante personen tewerkgesteld in het kader van een 'persoonlijk assistentiebudget' uitgebreid tot nauw verwante personen tewerkgesteld in het kader van een 'budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg' (koninklijk besluit van 12 november 2017 - BS van 5 december 2017).

 

Vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming

Met ingang van 1 januari 2018 zijn voor de vrijwillige ambulanciers en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming de vergoedingen voor "uitzonderlijke" prestaties altijd vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen evenals de vergoedingen voor "niet-uitzonderlijke" prestaties voor zover het maximumbedrag van 1.078,95 EUR per kwartaal (geïndexeerd) niet overschreden wordt (koninklijk besluit van 17 december 2017 -  BS 28 december 2017).

 

Zeevarenden

Integratie van de aangifte voor zeevarenden.


 

Loonbegrip

De voordelen in natura

Aanpassingen voor het inkomstenjaar 2018 van de forfaitaire raming voor gratis voordeel van onroerende en roerende goederen. (bericht FOD Financiën - BS van 26 januari 2018). 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de forfaitair geraamde bedragen voor PC, telefoon, tablet, internetaansluiting en telefoonabonnement gewijzigd. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).

 

Terugbetaling van kosten

De fietsvergoeding voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen is gelijk aan 0,23 EUR/km en wordt vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).

 

Winstpremies

Hervorming van de werknemersparticipatie en invoering van winstpremies (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Werkgevers die overgaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot een collectief ontslag met sluiting van de onderneming, komen niet in aanmerking (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Zachte landingsbanen

Oudere werknemers die een minder belastende functie opnemen of overgaan van een voltijdse betrekking naar een 4/5de betrekking kunnen ter compensatie van het ermee gepaard gaande loonsverlies een bijdragevrije premie 'zachte landingsbaan' ontvangen (koninklijk besluit van 9 januari 2018 - BS van 25 januari 2018).


Uitsluitingen

Een ter beschikking gestelde fiets (al dan niet elektrisch aangedreven) of speed pedelec, inclusief fietstoebehoren, wordt vanaf 1 januari 2018 uitgesloten uit het loonbegrip voor zover de fiets of de speed pedelec daadwerkelijk gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).

 

 

Verplichtingen

Dimona - toepassingsgebied

Voor de vrijwillige ambulanciers (en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming) moet een 'Dimona in' en een 'Dimona out' verricht worden in het kwartaal waarin zij aangegeven worden in de DmfA. Zij worden in Dimona aangegeven met het 'type werknemer' OTH

 

Dimona - gelegenheidsarbeid in de horeca

Berekeningsbasis gelegenheidswerknemers in de horeca

Doorverwijzing naar Horeca@work - 50 days, voor consultatie van het contingent.

 

Dimona flexi-jobs

Uitbreiding naar gepensioneerden (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

 

Socialezekerheidsbijdragen

Bijdragepercentages en loonmatiging

Onder invloed van de taxshift verlaagt het geglobaliseerde bijdragepercentage voor werknemers van categorie 1 en 3 van de structurele vermindering evenals het percentage van de loonmatiging (wet van 26 december 2015 - BS van 30 december 2015; wet van 16 mei 2016 - BS van 23 mei 2016) .

 

Bijdragepercentages en debetbericht jaarlijkse vakantie

In het kader van de akkoorden gesloten ter harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden, verlaagt de kwartaalbijdrage die de werkgevers betalen voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), terwijl de jaarlijkse bijdrage (debetbericht) ongewijzigd blijft. Vanaf het 1ste kwartaal 2018 verlaagt de kwartaalbijdrage van 5,61 % naar 5,57 %. Het bijdragepercentage voor het debetbericht jaarlijkse vakantie blijft onveranderd op 10,27 % (koninklijk besluit van 7 juni 2015 - BS van 16 juni 2015).

 

Herverdeling van de sociale lasten

Aanpassing van het grensbedrag van de compenserende bijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.

 

Met fooien bezoldigden

Het systeem van proratisering van het dagforfait voor sommige deeltijdsen wordt geschrapt vanaf 1 januari 2018 (nog niet gepubliceerde wetgeving).

 

Met fooien bezoldigden

Gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw

Gelegenheidswerknemers in de horeca

Nieuwe wetgeving voorziet in de schrapping van de jaarlijkse sectorindexeringen op 1 januari. De Minister vergelijkt om de 2 jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen met de evolutie van de conventionele sectorlonen en past de forfaits aan bij ministerieel besluit. Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de forfaits daarnaast nog enkel volgens de evolutie van het GGMMI. De tabel met de dagbedragen van de dagforfaits die gelden vanaf 1 juli 2017 ondergaat geen wijzigingen voor het 1ste kwartaal 2018. (nog niet gepubliceerd).

   

Flexi-jobs

Uitbreiding naar gepensioneerden en detailhandel (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

 

Bijzondere bijdragen

Decava - plafondgrenzen inhoudingen

Aanpassing van de grensbedragen als gevolg van het toepassen van een herwaarderingscoëfficiënt vanaf 1 januari 2018.

 

Fondsen voor Bestaanszekerheid

Actualisering in het kader van de gewijzigde toekenningsprocedure PC 201 of PC 200.

 

Bedrijfswagens CO2

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2018.

 

Solidariteitsbijdrage Dimona

Aanpassing van de minimumsolidariteitsbijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.

 

FSO basisbijdrage

Percentages voor 2018 (nog niet gepubliceerd).

 

FSO bijzondere bijdrage

Percentages voor 2018 (nog niet gepubliceerd).

 

Solidariteitsbijdrage winstpremies

Hervorming van de werknemersparticipatie en invoering van winstpremies (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel

Aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer.


Extra-legale pensioenen - 3 %

Aanpassing van het bedrag 'Y' aan de evolutie van het indexcijfer.

Verdubbeling van het verschuldigd bijdragepercentage (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Activeringsbijdrage

Nieuwe bijzondere bijdrage op de lonen voor werknemers die door hun werkgever voor een volledig kwartaal vrijgesteld zijn van prestaties (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

 

Bijdrageverminderingen

Cumulaties geharmoniseerde verminderingen

Aanpassing forfaits sociale maribel (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van 17 juni 2016).

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de forfaits 'F', de coëfficiënten en de bovengrens van de lagelonencomponent 'S0' als gevolg van de Taxshift periode 2018 (wet van 26 december 2015 - BS van 30 december 2015; wet van 16 mei 2016 - BS van 23 mei 2016; koninklijk besluit van 31 mei 2016 - BS van 9 juni 2016).

Aanpassing van de bovengrens van de lagelonencomponent S0 en de ondergrens van de hogelonencomponent S1 voor categorie 2 van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2018 wordt het loonplafond van het referteloon absoluut vastgelegd op 13.942,47 EUR (Decreet van 20 februari 2017 - BS van 15 maart 2017; Besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Vlaanderen

De oudere werknemer die gedurende een volledig kwartaal geen effectieve prestaties levert, opent geen recht op de vermindering (Vlaams decreet van 1 december 2017 - BS van 14 december 2017).

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel

Doelgroepvermindering ouderen - Wallonië

Verduidelijking indexering loonplafond.


Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Correctie kolomtitels.

De FOREM levert geen werkkaarten meer af (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - Activa preventie en veiligheidsbeleid (PVP)

Vanaf 1 januari 2018 worden de gemeenten voor deze tewerkstellingen gefinancierd door de Minister van Binnenlandse Zaken (koninklijk besluit van 25 december 2017 - BS van 18 januari 2018).

Schrappen van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - activa PVP voor een tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 - BS van 21 september 2017).

Schrappen van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - activa PVP voor een tewerkstelling in het Duitstalige landsgedeelte (besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

 

Doelgroepvermindering jongeren

De FOREM levert geen werkkaarten meer af (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Doelgroepvermindering herstructurering

Impact taxshift op de grensbedragen.

Vanaf 1 januari 2018 worden de loonplafonds voor < 30-jarigen en >= 30-jarigen van het referteloon absoluut vastgelegd voor een tewerkstelling in het Duitstalige landsgedeelte (Decreet van 20 februari 2017 - BS van 15 maart 2017; Besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

Het loonplafond voor werknemers die minstens 30 jaar waren op het moment van indienstname, wordt op dezelfde manier geïndexeerd als de loonplafonds voor de hoge- en de lagelonencomponent voor de structurele vermindering S0 en S1.

 

Doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen

Vanaf 1 januari 2018 wordt voor werknemers in het Duitstalige landsgedeelte de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen zonder overgangsmaatregelen afgeschaft (besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).  

 

Sociale Maribel

Aanpassing van de forfaits sociale maribel als gevolg van de Taxshift periode 2018 (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van 17 juni 2016).

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

De loongrens voor de persoonlijke vermindering herstructurering wordt vastgelegd als 1/3de van de S1 van categorie 2 voor werknemers van minstens 30 jaar die vanaf 1 januari 2018 in dienst komen.Voor werknemers van minstens 30 jaar die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2018, blijft de loongrens van het 4de kwartaal 2017 gelden (nog niet gepubliceerd).


 

Invullen van de DmfA

Werknemerslijn - notie grensarbeider

Ook bedienden kunnen het statuut van 'grensarbeider' hebben en als dusdanig aangeduid worden.


DmfA en Capelo

Tewerkstellingslijn - identificatienummer van het schip

Tewerkstellingslijn - personeelsklasse

Inlichtingen tewerkstellingslijn - aantal opgebouwde vakantiedagen zeevarende

Prestatiecode 101 - vaartdagen en 102 - opgenomen vakantiedagen

Integratie van de aangifte voor zeevarenden.

 

Code statuut 

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 moeten de vrijwillige ambulanciers in de zone "statuut" aangeduid worden met de code VA.

 

Bezoldigingscodes - looncode 10

Aanpassen van de referte-CO2-uitstoot voor het berekenen van het voordeel. Het minimumvoordeel 2018 verhoogt tot 1.310,00 EUR (koninklijk besluit van 13 december 2017 - BS van 19 december 2017; bericht Administratie Fiscale Zaken - BS 26 januari 2018).

 

Manier van aangeven van de prestaties van de werknemers

Gemiddeld aantal uren per week

Flexi-job werknemers moeten altijd met dagen en uren worden aangegeven.

 

Tewerkstelling inlichtingen - notie vrijstelling van prestaties

In deze nieuwe zone wordt aangeduid of de werknemer vrijgesteld is van prestaties, dit in het kader van de doelgroepvermindering ouderen - Vlaanderen en de activeringsbijdrage.

 

Tewerkstelling inlichtingen - loopbaanmaatregel

In deze nieuwe zone wordt aangeduid of de werknemer een looncompensatie gekregen heeft in het kader van een zachte landingsbaan.

 

Capelo - maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd

Aanvulling omschrijving code '502' (Niet bezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit) voor tijdelijke statutairen en statutaire stagiairs die niet onder de regeling overheidspensioen vallen.

 

 

Varia

Trillium

Actualisering.


 

 

Gepubliceerde wetgeving

Bijzondere bijdrage risicogroepen

Verlenging 2017-2018 (koninklijk besluit van  van 12 november 2017 - BS van 28 november 2017)