Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Aangifte DmfA

Vanaf het 1ste kwartaal 2022 wordt de aangifte DmfAPPL geïntegreerd in de aangifte DmfA (project Dunia). Een aantal aanpassingen werden daarvoor doorgevoerd. In elk hoofdstuk wordt apart aangegeven wat de nieuwigheden in dit kader zijn.

Een uitgebreide lezing van de wijzigingen is te consulteren in de werkdocumenten op Doclibrary.

 

 

Wijzigingen

Werkgevers

Dunia

Omschrijving en inningsstelsel

Vestigingseenheid

Rol van de RSZ ten overstaan van de KBO

Werkgever die voor de eerste maal personeel aanwerft

Werkgever die geen personeel meer in dienst heeft

Werkgever die opnieuw personeel aanwerft

Inlichtingen die de werkgever bij de identificatie moet meedelen

Werkgeversrepertorium

Actualisering contacten en procedures.

 

'Full Service' secretariaten en dienstverrichters (DmfAPPL)

Schrappen pagina.

 

 

 

Personen

Sportlui - berekeningsbasis voor de bijdragen 

Aanpassingen berekeningsbasis (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

Socioculturele sector en sport

Sportmanifestaties

Verenigingswerkers

De tijdelijke regeling voor verenigingswerk, zoals die sinds 1 januari 2021 is georganiseerd, eindigde op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze regeling gedeeltelijk opgevangen door het stelsel van 'artikel 17'. Nieuwe contingenten werden ingevoerd, de Dimona-aangifte aangepast en het toepassingsgebied uitgebreid (wet van 24 december 2020 - BS van 31 december 2020; koninklijk besluit van 23 december 2021 - BS van 30 december 2021).

 

Kunstenaars

Kleine vergoedingen dag- en jaarbedrag voor 2022.

 

Huisarbeiders - berekening van het aantal dagen

Aanpassing van het GGMMI vanaf 1 januari 2022 als gevolg van een overschrijding van het indexcijfer der consumptieprijzen.

 

Zeevissers

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand november 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen.

 

Vrijwilligers

Het dag- en jaarbedrag voor 2022.

Het verhoogde jaarlijkse kostenplafond voor vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg en het kostenplafond voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra, wordt retroactief verhoogd voor 2021 (koninklijk besluit van 16 januari 2022 - BS van 25 januari 2022).

Voor 2022 geldt voor hen het verhoogde kostenplafond van 2.705,97 EUR voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-pandemie (koninklijk besluit van 6 februari 2022 - BS van 17 februari 2022).

De maatregel om 'vrijwilligers' in te schakelen bij private commerciële instellingen door deze tijdelijk gelijk te stellen met een 'organisatie' zoals gedefinieerd in de vrijwilligerswet, wordt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 verlengd (nog niet gepubliceerde wet).

 

KB 499

Nieuw grensbedrag met betrekking tot de onderwerping van kansarme jongeren KB 499 voor 2022.

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers 

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van het 1ste kwartaal van 2022 een aanpassing van het maximumbedrag van de vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties.

 

Niet-beschermde lokale mandatarissen

Jaarbedrag voor 2022 voor werknemers en ambtenaren.  

 

 

Het loonbegrip

Voordelen in natura - elektriciteit en verwarming

Vanaf 1 januari 2022, is de fiscale waardering van elektriciteit en verwarming beperkt tot de gevallen waarbij deze voordelen kosteloos worden verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning (koninklijk besluit van 19 december 2021 - BS van 27 december 2021). Voor de RSZ wordt dit enkel toegepast voor conciërges.

Aanpassing van de indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen en de forfaits voordeel gratis elektriciteit en/of verwarming (nog niet gepubliceerd bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2023).

 

Terugbetaling van kosten

Verhoging fietsvergoeding (nog niet gepubliceerd bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2023).

Verhoging bureau- en kledijvergoeding.

 

Buitenlandse kaderleden en onderzoekers

Met ingang van 1 januari 2022 worden er grondige wijzigingen doorgevoerd aan het fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden en onderzoekers. De reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, zijn ook vrij  van sociale bijdragen (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; nog niet gepubliceerd koninklijk besluit).

 

Het mobiliteitsbudget

Aanpassingen als gevolg van de verbreding van de toepassingsmodaliteiten (wet van 25 november 2021 - BS van 3 december 2021).

 

Coronapremie

Bijzondere bijdrage coronapremie

Verduidelijkingen en update (koninklijk besluit van 19 december 2021 - BS van 24 december 2021).

 

Innovatiepremie

Verlenging voor 2021-2022 (wet van 12 december 2021 - BS van 31 december 2021).

 

Uitsluiting - kampvergoeding

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand december 2021, verhoogt de kampvergoeding vanaf 1 februari 2022.

 

 

De beperkte onderwerping

Private sector

Betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners vallen vanaf nu onder alle regelingen (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

 

De verplichtingen

Dimona 'S17', 'O17' en 'T17'

Basisgegevens Dimona

Aangepaste aangifte Dimona van niet-onderworpen werknemers in de socioculturele sector en de sport (koninklijk besluit van 23 december 2021 - BS van 30 december 2021).

 

Dunia

Voorschotten

Facturatie en ambtshalve afhouding (DmfAPPL)

Integratie in het algemeen systeem (koninklijk besluit besluit van 26 januari 2022 - BS van 1 februari 2022).

 

Betaalwijze

Rekeningnummers voor het storten van respectievelijk de gewone socialezekerheidsbijdragen en de responsabiliseringsbijdrage voor de provinciale en plaatselijk besturen.

 

Toepassingsgebied Dimona - vrijwillige brandweer en ambulanciers

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle vrijwillige brandweerlui en ambulanciers eveneens in de Dimona en DmfA worden aangegeven, ook als de vergoedingen voor de 'niet-uitzondelijke' prestaties vrijgesteld zijn van bijdragen omdat ze onder het drempelbedrag blijven.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Bijdrage asbestfonds

Bijzondere bijdrage asbestfonds

De bijdrage wordt voor 2022 geïnd tijdens het 1ste, 2de en het 3de kwartaal (Wet van 25 mei 2017 - BS 21 juni 2017; koninklijk besluit van 15 december 2021 - BS van 22 december 2021).

 

Loonmatiging

Betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners zijn niet langer uitgesloten van de loonmatigingsbijdrage. De socialezekerheidsbijdragen worden berekend op hun reële loon (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

Herverdeling van de sociale lasten

Aanpassing plafond voor 2022.

 

Met fooien bezoldigden

Gelegenheidsarbeid in de horeca

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand december 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen. De basis voor het bepalen van de sociale rechten verhoogt dus ook.

 

Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand december 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen.

Verhoging van de contingenten, verhoging met 35 extra dagen gedeelte gelegenheidsarbeid fruitteelt en afbakening van de 180 dagen niet-werkzaam in de sector. Crisismaatregel COVID-19 - verlenging maatregel van 2021 (nog goed te keuren koninklijk besluit).

 

Flexi-loon

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 januari 2022 een aanpassing van het flexi-loon.

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - plafondgrenzen inhoudingen

Aanpassing van de grensbedragen als gevolg van de overschrijding van de spilindex en het toepassen van een herwaarderingscoëfficiënt vanaf 1 januari 2022.

 

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2022.

Actualisering (wet van 25 november 2021 - BS van 3 december 2021).

 

Solidariteitsbijdrage Dimona

Aanpassing van de minimumsolidariteitsbijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.

 

2de pensioenpijler contractuelen openbare sector

De 2de pensioenpijler ingericht door Bi-Ethias voor de lokale besturen is op 31 december 2021 stopgezet in gans België.

Voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ vanaf het 1ste kwartaal 2022 de bijdrage voor de groepsverzekering ‘ Prolocus.

 

FSO basisbijdrage

Percentages voor 2022 (nog niet gepubliceerd).

 

FSO bijzondere bijdrage

Percentages voor 2022 (nog niet gepubliceerd).

 

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel

Aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer.

 

Dunia

2de pensioenpijler contractuelen openbare sector

Actualisering.

 

Bijdrage Sociale Dienst lokale overheid

Actualisering

 

Bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie

Het gaat om een gegeven per politiezone van een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon.

 

 

De verminderingen

Voortzetting van sommige doelgroepverminderingen

Actualisering en nieuw 'model' (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021).

 

Structurele vermindering

Aanpassen van de bovengrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners zijn niet langer uitgesloten. Zij kunnen vanaf 1 januari 2022 onder alle regelingen vallen (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering ouderen Vlaanderen

Vlaanderen verhoogt vanaf 1 januari 2022 de leeftijdscriteria voor 'oudere zittende werknemers' om recht te openen op de doelgroepvermindering (nog niet gepubliceerd besluit van de Vlaamse regering).

 

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Wijziging van sommige toepassingsmodaliteiten, definities en beperking van het verminderingsbedrag voor een 1ste aanwerving (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 27 januari 2022 - BS van 10 februari 2022).

 

Doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen

Vanaf 1 januari 2022 kan voor werknemers tewerkgesteld in het Waals Gewest niet langer de 'doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen' toegepast worden (decreet van 10 juni 2021 - BS van 1 juli 2021).

 

Doelgroepvermindering kunstenaars

Aanpassen ondergrens refertekwartaalloon als gevolg van de verhoging van het GGMMI door een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaars

Doelgroepverminderingen algemeenheden

Nieuwe doelgroepvermindering (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

Vermindering Sociale Maribel

Vaste multiplicatiefactor ß ('beta') en cumulaties geharmoniseerde verminderingen

Structurele vermindering

Aanpassingen naar aanleiding van de integratie van de 'beschutte werkplaatsen' in de maatwerkbedrijven (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; nog niet gepubliceerd koninklijk besluit).

 

Werkbonus

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 januari 2022 een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus.

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex

 

Sportbonus

Nieuwe werknemersbijdragevermindering betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021; koninklijk besluit van 14 februari 2022 - BS van 18 februari 2022).

 

Dunia

Loonmassa (W)

Actualisering

 

 

Het invullen van de DmfA

Tewerkstellingslijn - Statuut 'FE'

Buitenlandse kaderleden en onderzoekers worden geïdentificeerd via deze aanduiding in het kader van de nieuwe regeling 'buitenlandse kaderleden en onderzoekers' (wet van 27 december 2021 - BS van 31 december 2021).

 

Looncode 10

Referentie-CO2-uitstoot 2022 (koninklijk besluit van 7 december 2021 - BS van 13 december 2022).

Geïndexeerd bedrag van het minimum jaarlijks voordeel (nog niet gepubliceerd bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2023).

 

Prestatiecode 77

Actualisering.

 

Inlichtingen tewerkstellingslijn - uurloon

De zone 'uurloon' moet op vraag van de sector, ook worden ingevuld voor de arbeiders in de baksteenindustrie.

 

Inlichtingen tewerkstellingslijn - vrijstelling aanvullende pensioenregeling contractuelen

De 2de pensioenpijler ingericht door Bi-Ethias voor de lokale besturen is op 31 december 2021 stopgezet in gans België.

Voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ vanaf het 1ste kwartaal 2022 de bijdrage voor de groepsverzekering ‘ Prolocus.

 

Capelo openbare sector

De aangifte is enkel verplicht voor statutairen en uitzonderlijk ook voor een aantal contractuelen.

 

Dunia

Het invullen van de DmfA

Vanaf het 1ste kwartaal 2022 zijn de aangiftes van de lokale en provinciale besturen in de DmfA geïntegreerd.

 

Tewerkstellingslijn - Statuut

Een aantal statuutcodes van de aangifte DmfAPPL worden geïntegreerd in de aangifte DmfA.

De statuutcodes C, ET, M , O, P, PC, V, VF en WF kunnen niet meer gebruikt worden en zijn niet opgenomen in de lijst. Werknemers eerder aangegeven onder ET moeten verder aangegeven worden onder de algemene code TS. Vrijgestelde tewerkstellingen onder O worden niet langer aangegeven in de DmfA.

Een nieuwe statuutcode EC (bedienaars eredienst en afgevaardigden Vrijzinnige Raad) wordt gecreëerd.

 

Tewerkstellingslijn - maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

De code 21 gebruikt in de DmfAPPL - werknemer aangeworven in het kader van het Koninklijk Besluit nr. 25 (Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid) - kan niet meer worden gebruikt

 

Tewerkstellingslijn - NACE-code

Een zone voor de aangifte van de NACE-code is toegevoegd als karakteristiek van de tewerkstellingslijn, maar moet enkel ingevuld worden door de lokale besturen en 3 niet-lokale openbare instellingen.

 

Inlichtingen tewerkstellingslijn - datum toekenning nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel

Actualisering

 

Inlichtingen tewerkstellingslijn - ter beschikking gestelde personeelsleden

Nieuwe zone in de DmfA voor openbare besturen die de vakbondspremiebijdrage verschuldigd zijn

 

Inlichtingen tewerkstellingslijn - vrijstelling aanvullende pensioenregeling contractuelen

Actualisering.

 

Looncodes

Toevoeging van de looncode 21 voor niet-onderworpen vergoedingen voor de vrijwillige brandweer en ambulanciers.

Toevoeging van de looncode 42 voor het deel van het loon dat besteed wordt aan de opleiding van een startbaner.

Toevoeging en technische opdeling van een aantal premies specifiek voor de lokale politie (looncodes 43, 44 en 45).

Toevoeging looncode 46 voor het vaststellen van de subsidies uitbetaald door het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector.

Toevoeging van de looncodes 61, 62, 65, 66 en 67 voor statutaire personeelsleden in het kader van het bepalen van de bijdrage voor het overheidspensioen.

Aanpassing toepassingsgebied looncode 1, 2, 5 en 51.

 

Prestatiecodes

De prestatiecode 301 (arbeidstijdgegevens gedekt door een vergoeding met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen niet onder een andere code aan te geven) vóór 1 januari 2022 te gebruiken door de lokale besturen, mag niet langer gebruikt worden. Het gaat dan om prestaties die niet moeten worden aangegeven.

 

 

Fonds sociale maribel overheidssector

Fonds sociale maribel overheidssector - procedure en et realiseren bijkomende tewerkstelling

Actualisering.

 

 

Varia

Overzicht van de nieuwe tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis

 

 

Gepubliceerde wetgeving

120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren' 3de en 4de kwartaal 2021, 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2022 - update - coronamaatregel

Voor het 3de en het 4de kwartaal 2021 en voor 2022, kunnen er 120 extra vrijwillige overuren worden gepresteerd vrij van socialezekerheidsbijdragen, ongeacht de sector, maar alleen bij werkgevers die vallen onder de arbeidswet van 16 maart 1971 (koninklijk besluit van 23 januari 2022 - BS van 4 februari 2022).