Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Fusie instructies DMFA - DMFAPPL

In de loop van afgelopen kwartalen werden de teksten en de structuur van de instructies DmfA en DmfAPPL op elkaar afgestemd. Dit kwartaal zullen de instructies gepubliceerd worden als de 'Instructies RSZ'. De aangiftespecifieke elementen voor de aangifte DmfA en DmfAPPL zullen per pagina verder toegelicht worden in de 'bijkomende informatie DmfA / DmfAPPL', en wat de reglementaire toepassing betreft, in de teksten zelf. Twee nieuwe delen werden integraal ingevoegd vanuit de instructies DmfAPPL:

  • het invullen van de DmfAPPL
  • het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Vanaf dit kwartaal zullen de DmfAPPL-instructies niet meer apart gepubliceerd worden. De instructies van de vorige kwartalen kunnen nog wel geconsulteerd worden via de DmfAPPL-pagina.

   

 

Wijzigingen

De werkgever

Omschrijving en inningsstelsel

Aanpassing verwoording en verwijzingen naar aanleiding van de fusie van de administratieve instructies DmfA en de administratieve instructies DmfAPPL.

 

 

De personen

Sportlui

Aanpassing vanaf 1 juli 2019 van het bedrag dat bepaalt of een sportbeoefenaar valt onder toepassing van de wet van 24 februari 1978 (koninklijk besluit van 5 april 2019 - BS van 24 april 2019).

De socialezekerheidsbijdragen voor sportlui worden berekend op het maximumbedrag dat als basis dient voor de berekening van de werkloosheidsuitkering conform artikel 111 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.  Aanpassing van het bedrag als gevolg van de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020, met ingang van 1 september 2019 (koninklijk besluit van 2 juni 2019 - BS van 19 juni 2019).

 

Lasthebbers van vennootschappen

Lasthebbers van vennootschappen kunnen voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaat niet met een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn (wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 - BS van 4 april 2019).

 

Studenten - tewerkstelling van alternerend lerenden tijdens de vakantieperiode

Op vraag van de Minister van Werk werd het voorbehoud van een tewerkstelling onder studentenovereenkomst bij de stagegever waar de jongere zijn praktische opleiding volgt, terug ingetrokken zodat het duidelijk is dat de jongere uit het deeltijds onderwijs of het onderwijs met beperkt leerplan, in het stelsel van 'alternerend leren', toch gedurende de zomermaanden (juli en augustus) een studentenovereenkomst kan aangaan met zijn stagegever en dus bij hem een vakantiejob kan doen onder solidariteitsbijdrage.

 

Statutairen openbare secor

Correctie.

 

 

Het loon

Terugbetaling van kosten - kilometervergoeding

Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding voor verplaatsingen die een werknemer aflegt met zijn eigen voertuig voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 (omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 - BS van 27 juni 2019).

 

Innovatiepremie

Verlenging voorzien voor 2019-2020 (wet van 26 mei 2019 - BS van 17 juni 2019).

 

Startersloon

Verwoording

 

 

De beperkte onderwerping

Openbare sector

Aalmoezeniers, consulenten van de erediensten en moreel consulenten bij de gevangenissen - terminologie (koninklijk besluit van 17 mei 2019 - BS van 11 juni 2019)

 

 

De verplichtingen

Dimona toepassingsgebied

Naast een vereenvoudiging van de individuele beroepsopleiding in Wallonië werd de benaming van de overeenkomst eveneens gewijzigd in 'contrat formation-insertion' of 'CFI' - overeenkomst voor een instapopleiding (decreet van 4 april 2019 - BS van 15 april 2019).


Dimona typologie

De instapstage zoals gedefinieerd in de Dimona-wetgeving (Dimona 'TRI') bestaat enkel nog maar in het Duitstalig landsgedeelte. De 'First stages' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen voorlopig nog via een Dimona 'TRI' worden aangegeven.

De overeenkomst 'plan formation individuelle' (PFI) in Wallonië wordt 'contrat formation-insertion' (CFI) -overeenkomst voor een instapopleiding (decreet van 4 april 2019 - BS van 15 april 2019).

 

Jongerenverplichting

De RVA levert geen werkkaarten meer af.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Gelegenheidsarbeiders in de tuinbouw

Werkgevers uit de tuinbouwsector kunnen via de online applicatie 'Green@work" nagaan hoeveel dagen er voor een (potentiële) werknemer al gereserveerd zijn, en over hoeveel van de 65 dagen gelegenheidsarbeid hij nog beschikt.

 

Flexi-job - telling (T - 3)

Formulering.

 

 

De bijzondere bijdragen

Contractuelen openbare sector en bijzondere bijdrage 8,86 % - Federale 2de pensioenpijler

Vanaf 1 juli 2019 organiseert de Federale Staat een systeem van aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden (wet van 30 maart 2018 - BS van 17 april 2018; koninklijk besluit nog niet gepubliceerd)

 

Regularisatie ontslag openbare sector

Aalmoezeniers, consulenten van de erediensten en moreel consulenten bij de gevangenissen - terminologie (KB van 17 mei 2019 - BS van 11 juni 2019).

 

Extralegale pensioenen - bijkomende bijdrage van 3%

In de 2de fase van de inning van 3% op de stortingen voor aanvullende pensioenen voor bepaalde werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw (de zogenaamde Wijninckxbijdrage), wordt de berekeningswijze helemaal aangepast. In de loop van oktober zal Sigedis de werkgevers de bedragen voor 2019 meedelen die zij in dit kader verschuldigd zijn voor hun respectievelijke werknemers zodat de RSZ-aangifte correct kan worden ingevuld (wet van 30 september 2017 - BS van 16 oktober 2017).

 

 

De verminderingen

Verderzetten van een doelgroepvermindering bij fusie, splitsing en voortzetting

Aanpassing aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen en alignatie met het vernieuwde formulier (wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 - BS van 4 april 2019; wet van 6 juni 2019 - BS van 24 juni 2019).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Actualisering overzichtstabel.

De RVA levert geen werkkaarten meer af. Er kunnen zich geen nieuwe aanwervingen meer voordoen waarop de vermindering kan worden toegepast.

 

Activa preventie en veiligheidsbeleid (PVP)

Stopzetting vanaf 1 juli 2019 (besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2019 - BS van 27 februari 2019).

 

Doelgroepvermindering jongeren

De RVA levert geen werkkaarten meer af. Er kunnen zich geen nieuwe aanwervingen meer voordoen waarop de vermindering kan worden toegepast.

 

Verminderingen - Andere maatregelen  (DmfAPPL)

De pagina 'Arbeidsongeschiktheid ingevolge een beroepsziekte en preventieve verwijdering uit het beroepsrisico' werd geschrapt (geen wettelijke basis meer). De overeenkomstige looncode 140 en het werknemerskengetal 898 werden geschrapt.

 

 

Het invullen van de DmfA

Prestatiecode 5 - betaald educatief verlof

Voor opleidingen vanaf 1 september 2019, geldt de regelgeving van het 'Vlaams opleidingsverlof' (VOV) in plaats van het betaald educatief verlof.

 

Tewerkstelling inlichtingen - vrijstelling federale regeling aanvullende pensioen contractuelen

Contractuele werknemers waar de federale regeling 2de pensioenpijler niet op van toepassing is, krijgen een aanduiding om ze te onderscheiden.

 

Federale regeling aanvullend pensioen - informatie

Eén maal per jaar moet een aantal gegevens meegedeeld worden om een juiste kapitaalsbijdrage te kunnen berekenen.

   

Capelo - reden van het einde van de statutaire relatie

Overgedragen militairen met behoud van rechten op een militair pensioen, worden met een aparte code aangegeven.

 

Capelo - nieuwe arbeidstijdgegevens

Op punt stellen van de tabel 'prestatiecode' en overeenkomstige 'MRA-code(s)'.

 

 

Het invullen van de DmfAPPL

Werknemerslijn - het werknemerskengetal bijdragen

Het DmfAPPL-werknemerskengetal bijdragen 898 (bijdrage op vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge een erkende beroepsziekte) werd afgeschaft. 

 

Bezoldigingscodes - vergoedingen voor beroepsziekten van de publieke sector

De DmfAPPL-looncode 140 werd afgeschaft. De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge een erkende beroepsziekte wordt vanaf het 3de kwartaal 2019 aangegeven met de looncode 101. 

 

Tewerkstelling inlichtingen - vrijstelling  aanvullende pensioenregeling contractuelen

In principe volgt de lokale politie, als onderdeel van de geïntegreerde politie, de federale regeling 2de pensioenpijler.

 

Federale regeling aanvullend pensioen - informatie

Eén maal per jaar moet een aantal gegevens meegedeeld worden om een juiste kapitaalsbijdrage te kunnen berekenen.