Hulp voor zelfstandigen na gedwongen stopzetting

Waarop heb ik recht?

Wanneer je een zelfstandige activiteit stop zet omwille van een brand, beschadiging, natuurramp, allergie, of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met een economische impact maak je onder bepaalde voorwaarden aanspraak op het overbruggingsrecht.

Er zijn twee aspecten:

  • Je behoudt gedurende maximaal vier kwartalen bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen). Tijdens die kwartalen moet je geen sociale zekerheidsbijdragen betalen.
  • Je krijgt een uitkering gedurende maximaal twaalf maanden.  De uitkering wordt   toegekend per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen van onderbreking.

Tijdens je volledige beroepsloopbaan als zelfstandige kan je verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur van het overbruggingsrecht tijdens je volledige zelfstandigenloopbaan niet langer is dan 24 maanden/8 kwartalen.
 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer je het overbruggingsrecht wil krijgen, moet je aan alle hieronder opgesomde voorwaarden voldoen:

  • je moet onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut van de zelfstandigen in de loop van het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring (in geval van faillissement), van de start van de gedwongen onderbreking of van de stopzetting (in geval van collectieve schuldenregeling of economische moeilijkheden), en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen;
  • je moet in deze periode de bijdragen verschuldigd zijn als hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot;
  • je moet minstens vier kwartalen bijdragen effectief betaald hebben in de loop van de laatste zestien kwartalen;
  • in geval van economische moeilijkheden, moet je bovendien minstens acht kwartalen aantonen waarvoor pensioenrechten worden geopend,
  • je mag geen beroepsbezigheid uitoefenen;
  • je mag geen vervangingsinkomen genieten;
  • je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben.

 

Wat moet je doen?

Je moet tijdig een aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds. Dit moet ten laatste gebeuren vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring, van de start van de gedwongen onderbreking of van de stopzetting.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je wekelijks 329,38 euro. Indien je een persoon ten laste hebt op jouw ziekenboekje, kan je een hoger bedrag krijgen (411,60 euro).