Verlof voor medische bijstand

Als werknemer uit de privésector of de openbare sector hebt u de mogelijkheid om uw prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om te helpen bij het herstel van een gezinslid (iemand met wie u samenwoont) of familielid (tot de 2de graad) dat lijdt aan een ernstige ziekte. De ernst van de ziekte of van het gezondheidsprobleem moet worden geattesteerd door de behandelend arts van de patiënt voor wie u de medische bijstand neemt. In de privésector, de gemeenten, provincies en diensten die ervan afhangen, moet de arts ook attesteren dat de gevraagde onderbreking nodig is voor het herstel van de patiënt, bovenop de professionele bijstand die hij krijgt.

Afhankelijk van uw arbeidsregeling kunt u kiezen voor een volledige onderbreking, een onderbreking tot de helft of met 1/5. De periodes van onderbreking bedragen minstens 1 maand tot maximum 3 maanden en kunnen worden verlengd tot 12 maanden in geval van volledige onderbreking of 24 maanden in geval van gedeeltelijke onderbreking.

Tijdens het verlof voor medische bijstand krijgt u een maandelijkse uitkering van de RVA om uw verminderde inkomen te compenseren. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

De periodes van onderbreking die werden bekomen in het kader van het verlof voor medische bijstand, tellen niet mee voor het totaal van de periodes van loopbaanonderbreking (in de openbare sector) of tijdskrediet (in de privésector) waarop u tijdens uw loopbaan recht heeft.