Sociale documenten voor de werknemer

Verplichting van de werkgever

Je werkgever is wettelijk verplicht verschillende documenten op te maken met gegevens over je tewerkstelling en deze documenten bij te houden en bewaren.

Deze sociale documenten laten toe de omstandigheden van een tewerkstelling en de naleving van de wettelijke verplichtingen door de werkgever na te gaan betreffende o.m.:

 • het toepasselijk arbeidsstelsel,
 • het betaald loon,
 • de toegekende vakantiedagen, en
 • het betaald vakantiegeld.

Recht van de werknemer

Als werknemer heb je recht op een afschrift van deze sociale documenten:

 • de loonafrekening,
 • de individuele rekening,
 • het vakantieattest bij uitdiensttreding,
 • het inlichtingenblad ziekteverzekering, en
 • het C4-attest.

Als werknemer moet je kunnen beschikken over een aantal gegevens over je tewerkstelling voor andere doeleinden, zoals je fiscale verplichtingen, de erkenning van verworven vakantierechten, je recht op ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, enz.).

Je werkgever blijft in gebreke

Wanneer je werkgever geen wettelijk verplicht sociaal document wil opmaken of je geen afschrift wil overhandigen, kan je je wenden tot een bevoegde inspectiedienst door middel van een aangifte of klacht.

Je wendt je best tot het regionaal kantoor van de bevoegde inspectiedienst waar de werkgever gevestigd is voor:

 • je individuele rekening (Toezicht Sociale Wetten FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg),
 • je vakantieattest bij uitdiensttreding (Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid),
 • het inlichtingenblad ziekteverzekering (Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid), en
 • je C4-attest (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

De bevoegde inspectiedienst treedt bemiddelend op door:

 • de werkgever te herinneren aan zijn wettelijke verplichtingen,
 • de nalatigheid als een strafrechtelijke inbreuk vast te stellen en te rapporteren, of
 • vervangende geldige documenten op te maken.