Internationale socialezekerheidsakkoorden

België sluit ook internationale socialezekerheidsakkoorden af met derde landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van personen die zich in deze landen verplaatsen.

De doelstellingen en principes van deze verdragen zijn gelijkaardig (maar niet identiek) als degenen die gelden binnen de Europese Unie. Elk verdrag heeft immers zijn eigen karakteristieken die afhankelijk zijn van land tot land. Bovendien is er geen internationaal gerechtshof dat bepaalde interpretaties oplegt. Het is dus best mogelijk dat een clausule van een bilateraal verdrag toch anders kan of zal toegepast worden. Elk verdrag is een autonoom rechtsinstrument.

De internationale overeenkomsten van sociale zekerheid dragen bij tot een vlot en vrij verkeer van personen van het ene naar het andere verdragsluitende land door de rechten op socialezekerheidsuitkeringen veilig te stellen.

Een internationale overeenkomst van sociale zekerheid coördineert de toepassing van de nationale wetgevingen, maar wijzigt ze niet. In principe heeft een internationale overeenkomst geen betrekking op sociale bijstand of medische bijstand.

België is verbonden met meer dan 50 landen door bilaterale of multilaterale coördinerende internationale instrumenten van sociale zekerheid.