Het primair netwerk

Het beheer van de sociale zekerheid werd toevertrouwd aan een aantal overheids- of gemengde instellingen. Deze organisaties vormen het zogenaamde primair netwerk van de sociale zekerheid en hebben als taak:

 • de inning en verdeling van de sociale bijdragen: de RSZ, het RSVZ;

 • het beheer van een van de takken van de sociale zekerheid (voorbereiding van de reglementering, vooranalyse, controle van de uitbetalingsinstellingen, enz.). Deze instellingen staan soms eveneens in voor de uitbetaling van de sociale uitkeringen:

  • het RIZIV en de CDZ voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering,

  • de Federale Pensioendienst (FPD) voor de pensioensector,

  • FAMIFED voor de sector van de kinderbijslag,

  • FEDRIS voor beroepsrisico's,

  • de RVA voor de werkloosheid,

  • de RJV voor de jaarlijkse vakantie,

  • de FOD Sociale Zekerheid voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en het leefloon (beslissing voor al dan niet toekenning).

  • het RSVZ voor de regeling voor zelfstandigen.

 • de uitwisseling en het beheer van informatie en elektronische gegevens van de sociale zekerheid: de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de vzw SMALS, de vzw CIMIRe; het Intermutualistisch Agentschap;

 • het toezicht op de sociale wetten en op het gebied van tewerkstelling: de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, de Inspectie van de RSZ en de Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en de Inspectie van de RVA;

 • de coördinatie van de ziekenfondsen door middel van het Nationaal Intermutualistisch College.