Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Dit verdrag van de Verenigde Naties is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het kwam tot stand op 19 december 1966 en werd van kracht op 3 januari 1976, na ratificatie door 35 lidstaten. België ondertekende het Verdrag op 10 december 1968, maar keurde het pas goed bij Wet van 15 mei 1981 en ratificeerde op 21 april 1983.

De staten die het verdrag ratificeren verbinden zich ertoe de vermelde rechten progressief en “met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking staande hulpbronnen” (art. 2-1),  te implementeren. Dit met het oog op de volledige realisatie ervan.

Een van deze rechten is het recht op sociale zekerheid.

Artikel 9: “De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering.”