De financiering van de sociale zekerheid

Alternatieve financiering

Vanaf het einde van de 20ste eeuw werden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid fors verlaagd en gedeeltelijk vervangen door alternatieve financieringsbronnen.

Het doel van deze alternatieve financiering is tweeërlei, namelijk een inperking van de staatstoelagen en een daling van de werkgeversbijdrage. In plaats van arbeid te belasten, zoekt men alternatieve middelen die de grote pot van de sociale zekerheid vullen.

De alternatieve financiering bestaat deels uit een percentage van de BTW-ontvangsten.

Andere fiscale inkomsten zoals accijnzen en de personen- en vennootschapsbelasting, kunnen ook onderdeel van de alternatieve financiering zijn.