De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Gewaarborgde gezinsbijslag

Wat, voor wie en hoe?

Gewaarborgde gezinsbijslag is een bijslag die onder strikte voorwaarden toegekend wordt aan gezinnen zonder inkomen die geen recht hebben op andere gezinsbijslag:

  • in België,
  • in het buitenland, of
  • via een internationale instelling.

Iedereen die een kind of een jongere (0 tot 25 jaar) financieel ten laste heeft en niet in één van de volgende situaties verkeert, kan gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen. De voorwaarde is dat je:

•          niet werkt als werknemer of zelfstandige, in België of in het buitenland (of je in een daarmee gelijkgestelde situatie bevindt, bijvoorbeeld met vakantie),

•          niet werkloos, ziek of invalide, in loopbaanonderbreking, gedetineerd, met pensioen... bent, en

•          niet studeert of gehandicapt bent.

Alleen FAMIFED is bevoegd voor de toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag. Je kan de bijslag aanvragen per brief, e-mail of fax. Je kan uiteraard ook langs het bureau van FAMIFED gaan.

We kennen gewaarborgde gezinsbijslag toe ten vroegste vanaf de maand die één jaar voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is ingediend.