Een overlijden in de familie

Het overlijden van een familielid is steeds moeilijk te verwerken. De Belgische sociale zekerheid probeert daarom de financiële zorgen voor de overlevenden te verminderen. Als een familielid na een arbeidsongeval sterft, kan je onderbepaalde voorwaarden recht hebben op:

  • een vergoeding voor de begrafeniskosten,
  • de volledige terugbetaling van de overbrengingskosten naar de begraafplaats van de overledene,
  • een rente op basis van het basisinkomen van het slachtoffer en de graad van verwantschap, en
  • een overlijdensbijslag als het slachtoffer sterft aan de gevolgend van het arbeidsongeval na de herzieningstermijn (waarvan de aanvangsdatum kan variëren naargelang de situatie).

Sterft een werknemer door een beroepsziekte? Dan hebben de directe verwanten recht op een schadevergoeding en een tussenkomst in de begrafeniskosten.

De ondersteuning blijft niet beperkt tot het overlijden. De kinderbijslag wordt automatisch naar een wezenbijslag omgezet, zodra een van de ouders overlijdt.

Als langstlevende huwelijkspartner, heb je  onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

Als wees van een overleden ambtenaar heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen.

Heb je de begrafeniskosten betaald van een gepensioneerd ambtenaar? Dan heb je mogelijk recht op een begrafenisvergoeding