EPSCO-Raad van 3 maart 2017

13 maart 2017 - Vrijdag 3 maart vergaderden de ministers van de Europese Unie bevoegd voor werkgelegenheid en sociale zaken (EPSCO) in Brussel om de Europese Raad van 9 en 10 maart voor te bereiden en de door het Maltese voorzitterschap voorgestelde dossiers te bespreken. De FOD Sociale Zekerheid speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en opvolging van de aspecten van sociale bescherming van de EPSCO-Raden.

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over het Europees semester 2017, en besproken hoe kan worden gezorgd voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt en minder sociale verschillen tussen de EU-landen. Hij heeft conclusies over de jaarlijkse groeianalyse 2017 en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid aangenomen. De Commissie heeft de Raad ook een overzicht van de verslagen per land voor 2017 gegeven.

De Raad heeft eveneens een oriënterend debat gehouden over het voorstel om de verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels te wijzigen. In deze tekst worden wijzigingen voorgesteld voor vaststelling van de toepasselijke wetgeving over detachering, gelijke behandeling, coördinatie van de werkloosheidsuitkeringen, langdurige zorg en gezinsbijslag.

EPSCO meeting