Conferentie SOCIEUX+

15 mei 2017 - Op 30 mei organiseert SOCIEUX+ met de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over internationale samenwerking in de sociale bescherming: 'Facilitating Expertise on Social Protection, Labour and Employment - A boost for sustainable development'. Zowel minister van Sociale Zaken Maggie De Block als minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo nemen actief deel aan het evenement, net als de Europese commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en een vertegenwoordiger van de ILO. Het is tevens het 'launch event' van SOCIEUX+, een Europese projectgroep die is gehuisvest bij de FOD Sociale Zekerheid.

SOCIEUX+ helpt partnerlanden bij het ontwikkelen, beheren en opvolgen van een efficiënt, inclusief en duurzaam socialezekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid. SOCIEUX+ biedt  ondersteuning in de volgende domeinen: sociale verzekering, sociale bijstand, toegang tot sociale basisvoorzieningen, en opvolging en evaluatie van die systemen.

Europa zet zich in voor duurzame sociale beschermingssystemen en een inclusief tewerkstellingsbeleid als middel om armoede, kwetsbaarheid en ongelijkheid terug te dringen. SOCIEUX+ en de FOD Sociale Zekerheid organiseren in dit kader een studiedag met beleidsmakers, officiële vertegenwoordigers en deskundigen van de partnerlanden en EU lidstaten. Dit is ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de toekomstige verwachtingen over Socieux+ uit te diepen.

SOCIEUX+ (EU Expertise on Social Protection, Labour and Employment) is een  projectgroep voor technische bijstand opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het vlak van sociale bescherming en werkgelegenheid.

De conferentie van 30 mei bouwt verder op de bevindingen van de Conferentie Sociale Bescherming in de post-2015 VN-agenda.

Facilitating Expertise on Social Protection, Labour and Employment
A boost for sustainable development

Brussel, dinsdag 30 mei 2017
Pacheco Conference Center
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower
Pachecolaan 13
1000 Brussel

Programma (.pdf)

Iedereen kan de conferentie gratis bijwonen, maar je moet wel vooraf registreren (verplicht) via Registration form SOCIEUX+ Launch Event.

SOCIEUX+