Hoe wordt een arbeidsongeval geregeld?

De verzekeringsonderneming erkent je arbeidsongeval

Als de verzekeringsonderneming je arbeidsongeval erkend heeft en je vergoedt (voor je tijdelijke arbeidsongeschiktheid en je medische kosten), zal ze op een gegeven moment nagaan of je restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval. Als je gezondheidstoestand gestabiliseerd is, zal ze een consolidatiedatum bepalen.

Genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming meent dat je geen enkel restletsel hebt overgehouden dat in aanmerking komt voor een vergoeding, verklaart ze je genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Als je tijdelijke ongeschiktheid tussen de 7 en 29 dagen heeft geduurd, zal ze je daar schriftelijk over informeren. Als je tijdelijke ongeschiktheid minstens 30 dagen heeft geduurd, moet de genezing worden vastgesteld met een medisch attest.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de verzekeringsonderneming, kan je ze binnen de 3 jaar betwisten voor de arbeidsrechtbank.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming meent dat je een blijvende arbeidsongeschiktheid hebt, regelt ze je dossier door je een zogenaamde overeenkomst-vergoeding voor te stellen. Daarin staan:

  • de beschrijving van je blijvende letsels;
  • je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid (in %);
  • je basisloon (het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval);
  • de consolidatiedatum (de datum waarop je gezondheidstoestand is gestabiliseerd);
  • prothesen en orthopedische toestellen die je eventueel nodig heeft.

Als jij en je geneesheer akkoord gaan met het voorstel van de verzekeringsonderneming, maakt de verzekeringsonderneming je dossier over aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Dan start Fedris de bekrachtigingsprocedure op. Tijdens die procedure gaat het na of de arbeidsongevallenwet werd gerespecteerd en of de elementen in de overeenkomst correct zijn.

Als jij en je geneesheer niet akkoord gaan met het voorstel van de verzekeringsonderneming of als Fedris het niet bekrachtigt, kan er binnen de 3 jaar een gerechtelijke procedure worden opgestart voor de arbeidsrechtbank.

De verzekeringsonderneming trekt je arbeidsongeval in twijfel

Als je verzekeringsonderneming twijfels heeft over je arbeidsongeval, kan ze een onderzoek doen en je een medisch onderzoek opleggen. In dat geval betaalt je werkgever je volledige loon verder uit tijdens de eerste 30 dagen. Als de verzekeringsonderneming na die 30 dagen nog steeds geen beslissing heeft genomen, is het het ziekenfonds dat je vergoedt.

De verzekeringsonderneming erkent je arbeidsongeval niet

Als de verzekeringsonderneming weigert je arbeidsongeval te erkennen, kan Fedris de oorzaken en omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Het brengt jou, de verzekeringsonderneming en je ziekenfonds vervolgens op de hoogte van zijn bevindingen.

Als de verzekeringsonderneming bij haar beslissing blijft, hoewel Fedris die ongerechtvaardigd vindt, kan Fedris het dossier voor de arbeidsrechtbank brengen.

Ook jij kan de zaak voorleggen aan de arbeidsrechtbank als je niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeringsonderneming en/of Fedris.

In afwachting van een definitieve beslissing kan je je tot je ziekenfonds wenden voor je vergoeding.