Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Werken na uw pensioen: werknemersregeling

Als u met pensioen bent mag u werken als werknemer en/of zelfstandige als:

 • u uw activiteit vooraf aangeeft;
 • u niet meer verdient dan een bepaald grensbedrag.

Als u een gezinspensioen krijgt, gelden deze voorwaarden ook voor uw echtgenoot als die werkt.

Uitzondering

U hoeft uw werk niet aan te geven als u:

 • als werknemer aan de slag gaat en;
 • 65 jaar oud bent en;
 • uw pensioen al ontvangt.

De overheid kan uw beroepsactiviteit dan controleren door gegevens uit verschillende bestanden met elkaar te vergelijken.

Deze uitzondering geldt niet als u een gezinspensioen krijgt en uw echtgenoot werkt. U moet dan uw beroepsactiviteit aangeven.

Welke activiteiten moet u aangeven?

U moet aangifte doen van iedere activiteit die u uitoefent in België, in een vreemd land of in dienst van een internationale of supranationale organisatie en die een inkomen kan opleveren. Deze regel geldt zelfs als een tussenpersoon de activiteit uitoefent.

Wetenschappelijke en artistieke bijverdiensten hebben geen invloed op de berekening of de betaling van uw pensioen, ongeacht de inkomsten die eruit voortvloeien. Toch moet u ook deze activiteiten aangeven.

Voor de volgende mandaten gelden er bijzondere regels:

 • sommige politieke mandaten;
 • sommige mandaten van lid van een OCMW;
 • sommige mandaten in een openbare instelling, in een instelling van openbaar nut of in een vereniging van gemeenten.

top

Wat is een "inkomen"?

Met "inkomen" wordt bedoeld:

 • de bezoldiging van een werknemer in de private of openbare sector;
 • de winsten van een uitbating in de industrie, handel of landbouw;
 • de bezoldigingen van beheerders, commissarissen, vereffenaars en werkende vennoten;
 • het wachtgeld toegekend in de openbare sector wanneer u in disponibiliteit wordt gesteld;
 • de baten van vrije beroepen, ambten of posten en van elke andere winstgevende activiteit.

top

Hoeveel mag u bijverdienen?

De inkomsten uit uw werk mogen niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Hoe hoog dat bedrag precies is, kunt u nagaan op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Als u zich niet aan de opgegeven grenzen houdt, dan wordt uw pensioen geheel of gedeeltelijk geschorst.

top

Bijkomende informatie

Als u meer informatie wilt over werken tijdens uw pensioen, dan kunt u bij verschillende instellingen meer informatie krijgen. Met welke instelling u contact moet opnemen, is afhankelijk van het stelsel waarin u uw pensioen krijgt.

Stelsel van werknemers of zelfstandigen

Als u actief bent als werknemer, neemt u contact op met een van de volgende diensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP):

 • de dienst Controle (02/529.31.04; 02/529.26.53);
 • een van de regionale diensten;

U kunt ook meer informatie krijgen op een van de lokale zitdagen van de RVP. De nodige formulieren vindt u op de zitdagen of op de website van de RVP.

Als u actief bent als zelfstandige, neemt u contact op met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). U krijgt ook meer informatie op de lokale zitdagen van het RSVZ.

Andere stelsels

Als u een pensioen krijgt in een ander stelsel dan dat van werknemers of zelfstandigen, dan neemt u het best contact op met de openbare dienst of instelling die dat pensioen toekent. Bijvoorbeeld: de Pensioendienst voor de overheidssector, de NMBS, de DIBISS, bepaalde gemeentebesturen,...

Meer informatie vindt u op de website van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).

top